skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Унапредување на јавното здравство преку стратешко застапување.pdf

 

Извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, април 2015 година.pdf Често поставувани прашања за правото на развој.pdf Извештај на Специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, април 2016.pdf

 

Специјален известувач за правото на здравје – спортот и здравите животни навики, јули 2014 година.pdf Резолуција за промовирање на правото на здравје на мигрантите, јули 2014 година.pdf Извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, август 2014 година.pdf

 

Специјален известувач за правото на здравје – нездрава храна и незаразни болести, април 2014 година.pdf Здравје и човекови права – Ресурсен водич.pdf Од права до лекови – Структури и стратегии за имплементирање на меѓународните одлуки за човекови права.pdf

 

Остварување на правда во здравството.pdf

Тортура во установите за здравствена заштита-Рефлексии на специјалниот известувач за тематскиот извештај за тортура за 2013 година.pdf

Индивидуални жалбени постапки според договорите за човекови права на ООН.pdf

 

Здравствените права на Ромите во Македонија, Романија и Србија – Основа за правно застапување.pdf Специјален известувач за право на здравје-пристап до лекови, јуни 2013 година.pdf Извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, мај 2013.pdf

 

Притворот и здравството – Несакани последици, смртоносни резултати.pdf Право на здравје и Европската социјална повелба.pdf Извештај на Специјалниот известувач за тортура и друг суров, нечовечен и понижувачки третман или казнување, 2013.pdf

 

 

 

 

Човековите права во правната администрација.pdf 20 механизми за справување со тортура при обезбедување на здравствена заштита.pdf Работење со Програмата за човекови права на Обединетите Нации – Прирачник за граѓанското општество.pdf

 

Извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, мај 2011.pdf Студија за остварување на правото на здравје на старите лица подготвена од специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, јули 2011.pdf Периодичен извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, август 2011.pdf

 

Стратегии за Човекови Права, здравје и намалување на сиромаштијата.pdf Дискусија и препораки за пристапот до лекови како основан компонента за остварување на правото на здравје организирана од страна на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, март 2011.pdf Извештај на специјалниот известувач за правото на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје, април 2011.pdf

 

Право на здравје – fact sheet бр. 31.pdf Право на здравје – fact sheet.pdf
Пристап кон здравјето
базиран на човековите права.pdf

 

25 Прашања и одговори за здравјето и човековите права.pdf Здравје и човекови права, Ресурсен прирачник.pdf Поврзаноста помеѓу здравјето и човековите права.pdf
Back To Top