skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Нивоа и трендови на детската смртност – Извештај 2015.pdf Растење со нееднаквост: Родови и Социоекономски разлики во здравјето и добросостојбата на младите.pdf Глобална стратегија за здравјето на жените, децата и адолесцентите (2016-2030).pdf

 

Џебна книга за болничка нега на деца.pdf Ревидирана класификација на СЗО и третман на детската пневмонија во здравствените установи.pdf Состојба на нееднаквост – Репродуктивно здравје, здравје на мајките, новородените и децата.pdf

 

Инвестирање во децата – Европска стратегија за здравје на децата и адолесцентите 2015-2020.pdf Инвестирање во децата – Европски акционен план за заштита на децата од негрижа 2015-2020.pdf Повеќе дијалози на чинители за здравјето на жените и децата – Водич на заседавачите и олеснувачите.pdf

 

Обука за детска туберкулоза – Водич.pdf СЗО Европска иницијатива за надзор на делеината во детството.pdf Европски акционен план за вакцините 2015-2020.pdf

 

Зголемување на достапноста до материјални добра за спасување на живот за жени,деца и новороденчиња – Прирачник за застапување.pdf Препораки на Светската здравствена организација за постнатална грижа на мајки и новороденчиња.pdf еЗдравство и иновации во здравјето на жената и децата – Основен преглед.pdf

 

Отчетност за преживувањето на мајките, новороденчињата и децата.pdf Раните години, семејството и едукацијата-Извештај на работната група.pdf Секоја жена, секое дете-Зајакнување на еднаквоста и достоинството преку здравјето.pdf

 

Подобрување на животот на децата и младите – Студија на случај од Европа, Книга 1-раните години.pdf Подобрување на животот на децата и младите-Студија на случај од Европа, Книга 2-детство.pdf Подобрување на животот на децата и младите-Студија на случај од Европа, Книга 3-училишен период.pdf

 

Суштински мерки за исхрана – Подобрување на здравјето и исхраната на мајките, новороденчињата, доенчињата и малите деца.pdf Европски извештај за спречување на малтретирање на децата.pdf Социјалните детерминанти за здравјето и благосостојбата кај младите луѓе.pdf

 

Состојбата на децата во светот во 2013 година – Деца со попреченост.pdf Рекламирање на храна богата со масти, сол и шеќер на деца, период 2012 – 2013.pdf Педијатриски надзор над ХИВ вирусот меѓу доенчиња и деца помали од 18 години.pdf

 

Европски извештај за пренаталното здравје – Здравјето и негата на бремените жени и бебињата во Европа во 2010.pdf Одбројување до 2015 – Градење на иднина за жените и децата.pdf Долгорочни ефекти од доењето.pdf

 

Подобрување на исхранетоста кај децата – Достижен императив за глобален напредок.pdf Стратегија базирана на еднаквост за унапредување на пристапот до основните услуги за третман на децата.pdf Ставање крај на превентабилните причини за смрт од превмонија и дијареа кај децата до 2025 година.pdf

 

Потешкотии во развојот во раното детство.pdf

Извештај за глобална акција за предвремено породување.pdf

Препораки за справување со вообичаените детски заболувања.pdf

 

Агенсите кои предизвикуваат ендокринолошки нарушувања и детското здравје.pdf Правата на детето, право на вода и санитација и сигурноста и безбедноста на човекот.pdf Приоритетни животоспасувачки лекови за жените и децата – 2012.pdf

 

Прерано родени – Извештај за глобалната акција за предвремените раѓања.pdf Водич на Комитетот на министрите на Советот на Европа за Здравствена заштита прилагодена за деца.pdf Здравствена заштита прилагодена за деца, Извештај.pdf
Back To Top