skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Унапредување на правото на здравје: Клучната улога на законите.pdf Следење на Универзалната покриеност со здравје: Глобален извештај за мониторингот за 2017.pdf

Кон постигнување на одржливи здравствени системи во однос на животната средина во Европа.pdf Предизвици и можности во однос на унапредувањето на пристапот до лекови преку ефективни јавни набавки во Европскиот регион на СЗО.pdf Прирачник за проценка на капацитетот на здравствениот систем за справување со големи приливи на бегалци, баратели на азил и мигранти.pdf

Од иновација до имплементација – Електронско здравство во Европскиот регион на Светската здравствена организација.pdf Пристап до нови лекови во Европа.pdf Успесите и испуштените прилики на јавното здравство – Трендови во консумацијата на алкохолот и смртноста поврзана со истата во Европскиот регион на СЗО, 1990 – 2014.pdf

Здравјето во 2015 – Од Милениумските развојни цели кон одржливите развојни цели.pdf Пречки поврзани со здравјето по однос на покачувањето на старосната граница за пензионирање во Европската Унија.pdf Здравје 2020: Европска рамка и стратегија за 21-от век.pdf

Превенција на насилството кај младите: Преглед на доказите.pdf Резистентност кон антибиотиците: Истражување за јавната свесност во повеќе земји.pdf Зајакнување на медицинскиот и правниот одговор кон сексуалното насилство.pdf

Светска здравствена статистика 2015.pdf Европски извештај за здравје – 2015.pdf Извештај за глобалната состојба за безбедноста на патиштата.pdf

Градење на примарната здравствена заштита во Европа која што се менува.pdf Пристап до нови лекови во Европа.pdf Ситуациона анализа на земјите низ светот: одговор на антимикробната резистентност.pdf

Аспектите на јавното здравје во Европа.pdf Плаќање по услуга во здравствената заштита. Импликации по однос на перформансите и отчетноста на здравствените системи.pdf Водич: Внес на шеќер за возрасни и деца.pdf

Насоки на СЗО за квалитетот на воздухот во затворени простории – согорување на горива во домаќинството.pdf Спречување и решавање на насилството од страна на партнерот против жените мигранти и етничките малцинства – улогата на здравствениот сектор.pdf Градење на мостови помеѓу истражувањата и политиките во здравствените системи во Европа.pdf

Здравјето на луѓето во областите со индустриско загадување.pdf Европски факти и глобална состојба – Извештај за превенција од насилство 2014.pdf Извештај за глобална состојба за заштита од насилство.pdf

Моќта на 1.8 билиони адолесценти млади и трансформација на иднината.pdf Справување во заедницата со предозираноста со опиоиди.pdf Често поставувани прашања за бизнисот и човековите права.pdf

Се што од секогаш сте сакале да го знаете за здравствените политики на Европската Унија, но сте се плашете да прашате.pdf Економска криза, системи за здравството и здравјето во Европа – влијание и импликации за политиката.pdf Здрави градови. Промовирање на здравјето и еднаквоста – докази за локалната политика и пракса.pdf

Втор заеднички состанок на експерти за цели и показатели за здравјето и благосостојба во здравството 2020-Лондон, Велика Британија, 3-4 Април 2014.pdf Добро владеење со здравјето и благосостојбата – докази.pdf Квантитативна проценка на ризикот на ефектите од климатските промени врз избрани причини за смрт, 2030 и 2050.pdf

Човекови права и трговија со луѓе.pdf Справување со здравствените нееднаквости-од концепти во пракса-Искуство од Шведска.pdf Спречување на самоубиство – глобален императив.pdf

Европски индекс за рак на панкреас.pdf Надзор на вродени дефекти – Атлас на селектирани вродени аномалии.pdf Пристап до антиретровирусни лекови во ниско и средно развиени земји.pdf

Имплементација – алатки за истражување.pdf Присилни иселувања.pdf Миграција на здравствените работници – СЗО кодекс за работа и за глобалната економска криза.pdf

Светска здравствена статистика 2014.pdf Затвори и здравје.pdf Извештај на регионалниот директор за работата на СЗО во Европскиот регион во 2012-2013 година – Исполнување на нашата визија.pdf

 

Европски суд за човекови права – прашања и одговори за правници.pdf Мобилноста на здравствените професионалци во Европа која се менува.pdf

Напредок во однос на обезбедување на вода за пиење и диспозиција на отпадни води.pdf

Отворање на нови можности – Работа во зелен и здрав транспорт.pdf Развивање на националните акциони планови за транспорт, здравје и животна средина – Чекор по чекор упатство за креаторите на политиките и планерите.pdf Антимикробна резистентност – Глобален извештај од надзор.pdf

 

Смртност во светот 2013.pdf Принципи и разгледувања на можноста за додавање на вакцина на националната програма за имунизација-од одлучување до имплементација и мониторинг.pdf Водич за надминување на нееднаквостите во здравството.pdf
Идентификување на ризиците од изложување на хемикалии кои го нарушуваат ендокриниот систем.pdf Следење на дефекти при раѓањето- Прирачник за програмски менаџери.pdf Меѓународни политики за миграција-Целосен извештај.pdf
Профили на државите за исхрана, физичка активност и дебелина во 53 земји членки на Европскиот регион на СЗО.pdf Заштита на здравјето од климатските промени-Проценка на ранливоста и адаптацијата.pdf План за безбедност на водата-Теренски водич за унапредување на безбедноста на водата за пиење во малите заедници.pdf
Транзициона правда и економски, социјални и културни права.pdf Безбедност на вакцините, управување со комуникацијата-Водич за Министерствата за здравство и Институции за унапредување на здравството.pdf Екстремната сиромаштија е насилство-кршејќи ја тишината во потрага по мир.pdf
Систематски преглед на Центрите за акција во ургентни состојби во јавното здравје.pdf Лабораториска дијагноза.pdf Вклучување на здравствениот сектор во управување со хемикалиите на национално ниво-преглед на сегашната практика.pdf

 

Здравствените нееднаквости во ЕУ.pdf Основни меѓународни договори за човекови права.pdf Трансплантација и трансфузија.pdf
Превенција и контрола на незаразни болести во Европскиот Регион-извештај за напредокот.pdf Прирачник за граѓанските организации – Како да ги следиме препораките на Обединети Нации.pdf Управување за здравствена еднаквост.pdf
Универзална вистина – Нема здравје без работна сила.pdf Посредување за здравјето на Ромите во Романија.pdf Здравјето на прв поглед.pdf
Болници и граници.pdf Здравјето и животната средина – комуникација поврзана со ризиците.pdf Интегриран надзор на антимикробна отпорност – Водич од советодавна група на СЗО.pdf
Елиминација на мали сипаници и рубеола 2015 – Пакет за забрзано дејствување 2013-2015.pdf Желни за промени-Европските ставови во однос на реформата на здравствениот систем.pdf Здравјето во сите политики.pdf
Предлед на социјалните детерминантни и здравствената поделба во Европскиот регион на СЗО.pdf Подобрување на здравјето на сите граѓани на ЕУ.pdf Добро управување во однос на здравството во затворите во 21 век.pdf
Упатства за управување со состојбите поврзани со стресот.pdf Европски извештај за спречување на малтретирање на децата.pdf Имплементирање на визијата здравје 2020 – Управување на здравство во 21 век.pdf
Проценка на националниот капацитет за имплементација на ефективни политики за контрола на пушењето.pdf Светски извештај за здравје 2013 – Истражување за универзална здравствена заштита.pdf Европски извештај за здравје 2012 – Трасирање на пат кон благосостојба.pdf

 

Клинички упатства за хроничните состојби во Европската Унија.pdf Безбедно пешачење – Краток преглед на безбедноста на пешаците ширум светот.pdf Зајакнување на законодавството за безбедност на патиштата – Практично и ресурсно упатство за држави.pdf
Промовирање на физичката активност во социјално загрозените групи – Принципи за акција.pdf Извештај на СЗО за епидемијата со тутунот на глобално ниво, 2013.pdf Здравствена писменост – Цврсти факти.pdf

 

Рекламирање на храна богата со масти, сол и шеќер на деца, период 2012 – 2013.pdf Состојбата со храната и земјоделството – 2013.pdf Економско и социјално истражување на светско ниво 2013 – Предизвици за одржлив развој.pdf

 

Ново глобално партнерство – Искоренување на сиромаштијата и трансформација на економиите преку одржлив развој.pdf Преглед на глобалната политика за исхрана – Што е потребно за да се унапредат активностите за исхрана.pdf Извештај на Високиот Комесар за човекови права при ООН за 2012 година.pdf

 

Здравјето во сите политики – Искористување на можностите, имплементирање на политиките.pdf Извештај за состојбата со алкохолот и здравјето во 35 европски држави – 2013.pdf Кој ќе биде одговорен – Човековите права и Пост-2015 развојна агенда.pdf
Дискриминација која произлегува од полот и попреченоста.pdf Безбедност на пешаците во сообраќајот – Прирачник за безбедност на патиштата за донесувачите на одлуки и практичарите.pdf Ветувања кои треба да се одржат – Годишен извештај за 2012 година на UNFPA.pdf

 

Унапредување на човековите права во здравствената заштита – Преглед на законодавството во 7 земји во транзиција.pdf Преглед на капацитетот на јавното здравство во Европската Унија.pdf Безбедно отстранување и справување со неупотребените контацептивни средства.pdf

 

Криминализација на презервативите.pdf Настани за безбедноста на вакцините – управување на комуникацијата.pdf
Извештај за состојбата по однос на безбедноста на патиштата на
глобално ниво 2013.pdf

 

10 причини за декриминализација на сексуалната работа.pdf Европа 2020 – Европска стратегија за развој.pdf Закони и политики кои влијаат на сексуалната работа.pdf

 

Неплатената здравствена сметка – Како електраните кои работат
на јаглен не разболуваат.pdf
Алтернативен извештај за здравјето во светот.pdf Глобален извештај за хипертензијата.pdf

 

Елиминирање на разликите во здравствениот статус.pdf Повредите во Европската Унија.pdf
Научните сознанија во однос на
хемикалиите кои предизвикуваат ендокринолошки
нарушувања – 2012.pdf

 

Извештај на UNDP за човековиот развој, 2013.pdf Истражување на учеството на пациентот во намалувањето на безбедносните ризици поврзани со здравствената заштита.pdf Напредок во однос на водата за пиење и санитацијата.pdf

 

Проблемите со алкохолот во кривично – правниот систем – Можност за интервенција.pdf Управување со здравството во 21 век.pdf Превенција и контрола на незаразните болести во Здравствената мрежа на Југоисточна Европа – Анализа на меѓусекторската соработка.pdf

 

Европски факти и извештај за глобалниот статус на безбедноста на патиштата.pdf Право на здравје и Европската социјална повелба.pdf Технологија, системи за рано предупредување од појава на конфликти, јавно здравје и човекови права.pdf

 

Градење на Европски референтни мрежи во здравствената заштита.pdf Прирачник – Пет клучеви за побезбедна храна.pdf Стратегија на СЗО за истражувања во областа на здравството.pdf
Домашната нега во Европа.pdf Унапредување на пристапот до медицински технологии и иновации.pdf Здравството во ЕУ преку 33 успешни проекти.pdf

 

Здравје на прв поглед.pdf Застапување за имунизација – Како да се обезбеди поддршка за програмите за вакцинација.pdf Атлас на здравјето и климата.pdf

 

Светски индекс за гладта 2012.pdf Здравствена статистика на светско ниво – 2012.pdf Европски акциски план за намалување на злоупотребата на алкохол 2012-2020.pdf

 

Спречување и контрола на незаразни болести – Упатства за примарна здравствена заштита во услови на недостаток на средства.pdf Европски индекс за хепатит – 2012.pdf Европски индекс за главоболка – 2012.pdf

 

Европски индекс за корисници на здравствени услуги – 2012.pdf Европски практики за реформи во здравството.pdf Вистинскиот почеток до здрав живот.pdf

 

Право на квалитетна храна – Fact sheet No. 34.pdf Право на здравје – Fact sheet No. 31.pdf Алергии на респираторниот систем – Подигни ја свеста, ослободи се од товарот.pdf

 

Меѓународни здравствени регулативи (2005).pdf Чекори кон здравје – Европска рамка за промоција на физичката активност за здравје.pdf Алкохолот во ЕУ – Употреба, штети и приодот на политиките.pdf

 

Систем за водење евиденција на трошоците во здравството.pdf Алатки за проценка на капацитетот на здравствениот систем за управување со кризи – Прирачник за корисници – Дел 1.pdf Растечката закана од отпорност кон антимикробните лекови – Опции за акција.pdf

 

Сиромаштија и социјална исклученост во Европскиот регион на СЗО – Одговор на Здравствените системи.pdf Социјалните детерминанти на здравјето – Цврсти факти.pdf Меѓународен етички водич за биомедицински истражувања кои вклучуваат човечки субјекти.pdf

 

Право на вода – Fact Sheet.pdf
Back To Top