skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Глобална стратегија за здравјето на жените, децата и адолесцентите (2016-2030).pdf

 

Превенција на насилството кај младите: Преглед на доказите.pdf Растење со нееднаквост: Родови и Социоекономски разлики во здравјето и добросостојбата на младите.pdf Дебелината кај адолесцентите и поврзани однесувања: Трендови и нееднаквости во Европскиот регион на СЗО 2002-2014.pdf

 

Адолесцентна бременост-Преглед на доказите.pdf Здравје за адолесцентите во светот – Втора шанса во втората декада.pdf Инвестирање во децата – Европска стратегија за здравје на децата и адолесцентите 2015-2020.pdf

 

Развивање на национални стандарди за квалитет за прилагодување на „здравствените услуги по мерка на адолесцентите“.pdf Мајчинство во детството-соочување со предизвикот за бременост кај адолесцентите.pdf Адолесценти во брак.pdf

 

Социјални детерминанти во однос на здравјето и добросостојбата помеѓу младите лица.pdf Млади и физички активни – План за физичката активност да стане привлечна за младите.pdf Превенција на рана бременост и превенција на морталитетот и морбидитетот поврзан со бременоста кај адолесцентите во државите во развој.pdf
Back To Top