skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Управни спорови

1 Закон за управни спорови, Службен весник бр. 62/2006.pdf
2 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 75/2007.doc
3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 231/2008.doc
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за управни спорови, Службен весник бр. 150/2010.pdf
5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 51/2010.doc
6 Закон за управни спорови, Службен весник на бр. 96/2019.pdf

 

Граѓанско- правна заштита

Закон за облигациони односи

1 Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 18/2001.pdf
2 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 121-2001.doc
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 4/2002.pdf
4 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 67-2002.doc
5 Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 5/2003.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 84/2008.pdf
7 Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 81/2009.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 161/2009.pdf
9 Измена на законот за облигационите односи, Службен весник бр. 123/2013.pdf

 

Парнична постапка

1 Закон за парничната постапка, Службен весник бр. 79/2005.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 110/2008.pdf
3 Закон за дополнување Закон за парничната постапка, Службен весник бр. 83/2009.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 116/2010.pdf
5 Закон за парничната постапка (пречистен текст), Службен весник бр. 7/2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на законот за парничната постапка, Службен весник бр. 124/2015.pdf

 

Закон за судови

1 Закон за судовите, Службен весник бр, 58/06.pdf
1.1 Исправка на Законот за судовите, Службен весник бр.62-2006.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 35/08.pdf
3 Одлука на Уставен суд, У. бр. 256-2007.doc
4 Одлука на Уставен суд, У. бр. 74-2008.doc
5 Одлука на Уставен суд, У. бр. 124-2008.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 150/2010.pdf
7 Одлука на Уставен суд, У. бр. 12/2011.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 83/2018.pdf
9 Закон за дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр.198/2018.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на законот за судовите, Службен весник на бр. 6/2019.pdf

Кривично – правна заштита

Кривичен законик

1 Кривичен законик, Службен весник бр. 37/96.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 80/99.pdf
3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 220-2000.doc
4 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 4/02.pdf
5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 210-2001.doc
6 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 43/03.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 19/04.pdf
8 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 206-2003.doc
9 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 81/05.pdf
10 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 228-2005.doc
11 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 60/06.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 73/06.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 7-2008.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 139/08.pdf
15 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 114/09.pdf
16 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf
17 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf
18 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 135/2011.pdf
19 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 185-2011.pdf
20 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 142-2012.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Служен весник бр. 166-2012.pdf
22 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 55-2013.pdf
23 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 82/2013.pdf
24 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 14/2014.pdf
25 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 27/2014.pdf
26 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 28/2014.pdf
27 Исправка на Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 41/2014.pdf
28 Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 115/2014.pdf
29 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 132/2014.pdf
30 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 160/2014.pdf
31 Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик, Службен весник бр. 199/2014.pdf
32 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 196/2015.pdf
33 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 226/2015.pdf
34 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 97/2017.pdf
35 Кривичен законик, Одлука на Уставен суд У бр. 169-2016, Службен весник бр. 170/2017.pdf
36 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 248/2018.pdf

 

Кривична постапка

1 Закон за кривичната постапка, Службен весник бр. 150/2010.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Службен весник бр.100-2012.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка, Службен весник бр. 142/2016.pdf
4 Кривична постапка, Одлука на Уставен Суд, У. бр. 2-2006, Службен весник бр. 193/2016.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Службен весник бр. 198/2018.pdf

 

Прекршоци, прекршочна одговорност и прекршочна постапка

1 Закон за прекршоците, Службен весник бр. 124/2015.pdf
2 Закон за прекршоците Одлука на Уставен суд У бр. 87/2015.pdf
3 Закон за прекршоците, Службен весник на бр. 96/2019.pdf
Back To Top