skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Светска здравствена организација (СЗО)www.who.int/en

Светска здравствена организација (СЗО), Регионална канцеларија за Европаwww.euro.who.int/en/home

Европски центар за превенција и контрола на заболувањатаhttp://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Лекари за човекови праваhttp://physiciansforhumanrights.org/

Глобален Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларијаhttp://theglobalfund.org/en

Стоп на туберкулозата Партнерствоwww.stoptb.org

Директорат на Европската комисија за здравје и потрошувачи (Directorate-General for Health and Food Safety)

Извршна агенција за здравје и потрошувачиhttp://ec.europa.eu/eahc/

Европска агенција за лекови – http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp&jsenabled=true

Европски надлежен орган за безбедност на храната – http://www.efsa.europa.eu/

Електронски атлас на СЗО за ризик од катастрофи во Европскиот регион на СЗОhttp://data.euro.who.int/e-atlas/europe/

Европска алијанса за јавно здравјеhttp://www.epha.org

Back To Top