skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Клинички менаџмент на состојбите поврзани со менталното здравје, невролошките состојби и користењето на супстанци во хуманитарни кризни состојби.pdf

 

Градење на подобро – Одржлива ментална здравствена заштита по вонредни ситуации.pdf Истражување на менталното здравје – Докази за акција.pdf Менталното здравје и развојот.pdf

 

Јавна здравствена акција за превенција на самоубиства.pdf Ментално здравје и психосоцијална поддршка за сексуалното насилство поврзано со конфликти.pdf Алатки на СЗО за правата на квалитет – Проценка и унапредување на квалитетот и човековите права во установите за ментално здравје и социјална грижа.pdf

 

‘Бела книга’ за заштита на човековите права и достоинството на лицата кои страдаат од ментални нарушувања. особено заоние лица кои што се принудно сместени како пациенти во психијатриските установи.pdf Листа за проверка на Светската здравствена организација за легислативата за ментално здравје.pdf Подржувајќи ги земјите да воспостават механизми за мониторирање на човековите права во здравствените установи за ментално здравје.pdf

 

Поддржувајќи ги земјите за да развијат закони за ментално здравје ориентирани кон човековите права.pdf Промовирање на правата на лицата со ментална попреченост – Infosheet.pdf Добри практики – Ментално здравје, човекови права и легислатива.pdf

 

Политики и пракса во однос на менталното здравје низ Европа.pdf
Back To Top