skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Закон за ментално здравје

1 Закон за ментално здравје, Службен весник бр. 71/2006.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на законот за ментално здравје, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Закон за заштита на населението од заразни болести

1 Закон за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 66/2004.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 139/2008.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 99/2009.pdf
4 Одлука на Уставен суд, У. бр. 94-2010.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 149/2014.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 150/2015.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 37/2016.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на населението од заразни болести, Службен Весник бр. 257/2020
Поврзани прописи
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

 

Закон за лековите и медицинските средства (помагала)

1 Закон за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 106/2007.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 88/2010.pdf
3 Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 36/2011.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 53/2011.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 136/2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 11/2012.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 147/2013.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен Весник бр. 164-2013.pdf
9 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 27/2014.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 43-2014.pdf
11 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 88-2015.pdf
12 Одлука на Уставен суд У.бр. 113-2015.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 154/2015.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 228/2015.pdf
15 Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 7/2016.pdf
16 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 53/2016.pdf
17 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 83/2018.pdf
18 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 113/2018.pdf
19 Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 245/2018.pdf
20 Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства, Службен Весник бр. 28/2021.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 122/2021

 

Закон за безбедност и здравје при работа

1 Закон за безбедност и здравје, Службен весник бр. 92/2007.pdf
2 Одлука на Уставен суд, У. бр. 255-2009.pdf
3 Одлука на Уставен суд, У.бр.160-2010.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје, Службен весник бр. 136/2011.pdf
5 Одлука на Уставен суд, У. бр. 213-2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр.23-2013.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр.25-2013.pdf
8 Закон за дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 137/2013.pdf
9 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен Весник бр. 164-2013.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 158/2014.pdf
11 Закон за дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 15/2015.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 129/2015.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 192/2015.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 30/2016.pdf
15 Одлука на Уставен суд, У бр.12/2017.pdf
16 Одлука на Уставен суд, У бр. 63/2018.pdf
17 Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа, Службен весник на бр. 107/2019.pdf
18 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 18/2020.pdf

 

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување

1 Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 37/2008.pdf
2 Закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен Весник бр.164-2013.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 149/2014.pdf
4
5

 

Закон за прекинување на бременоста

1 Закон за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 87-2013.pdf (во сила)
2

Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста, Службен Весник бр.164-2013.pdf

3 Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 144/2014.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 149/2015.pdf
5 Закон за прекинување на бременоста, Службен весник на бр. 101/2019.pdf

 

Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

1 Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр.47-2011.pdf
2 Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 136-2011.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 91-2013.pdf
4 Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување, Службен Весник бр.164-2013.pdf
5 Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 27/2014.pdf
6 Закон за дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 112-2014.pdf
7 Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 144/2014.pdf
8 Закон за изменување и дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 124/2015.pdf
9 Закон за изменување и дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 149/2015.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело, Службен весник бр. 37/2016.pdf

 

Закон за јавно здравје

1 Закон за јавно здравје, Службен весник бр. 22/2010.pdf
2 Закон за дополнување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 136/2011.pdf
3 Закон за изменување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 144/2014.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за јавно здравје, Службен весник бр. 149/2015.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 37/2016.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 16/2018.pdf

 

Закон за евиденциите во областа на здравството

1 Закон за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 20-2009.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 53-2011.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр.164-2013.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Закон за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина

1 Закон за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина, Службен весник бр.16/2013.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, Службен весник бр. 39-2014.pdf
3 Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, Службен весник бр. 144/2014.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина, Службен весник бр. 150/2015.pdf
5 Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина,Службен весник бр. 132/2017.pdf

 

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување.pdf

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, Службен весник бр. 122/2016.pdf

 

Правилник за организацијата и начинот на вршење на работите на итната медицинска помош.pdf

 

Кодекс на медицинската деонтологија на Лекарската комора на Македонија.pdf

 

Кодекс на професионалните етички должности и права на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.pdf

 

Кодекс на професионалните етички должности и права на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (вон сила).pdf

 

Кодекс на стоматолошката етика и деонтологија.pdf

Back To Top