skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Здравствените работници, како и сите други професии и работни профили, уживаат и други права од работниот однос регулирани со Законот за работни односи:

­ – право на плата (член 105);
­ – право на утврдување на работното време (член 116 и 118);
­ – право на дневни и годишни одмори (член 132 и 137);
­ – право на образование на работници и право на платено отсуство од работа заради образование (член 154 и член 155).

Од аспект на заштитата на правата од работни односи значајно е да се истакне можноста за користење на Државниот инспекторат за труд, кој, во согласност со Законот за инспекција на трудот, „врши инспекциски надзор над примената на законите и другите прописи за работни односи, вработување и заштита при работа и на колективните договори, договорите за работа и другите акти, со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавците во областа на работните односи, вработувањето и заштитата при работа“ (член 1).

Закон за работни односи

1

Закон за работни односи, Службен весник бр. 62/2005.pdf

2

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 139-2005.docx

3

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 161-2005.docx

4

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 134-2005.docx

5

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 187-2005.docx

6

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 111-2006.docx

7

Одлука на Уставен Суд У. бр. 188-2006.docx

8

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 170-2006.docx

9

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 106/2008.pdf

10

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 161/2008.pdf

11

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 200-2008.docx

12

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 114/2009.pdf

13

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 130/2009.pdf

13.1

Исправка на измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 149/2009.pdf

14

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 20-2009.docx

15

Пречистен текст на Закон за работни односи, Службен весник бр. 16/2010.pdf

16

Закон за измена на Закон за работни односи, Службен весник бр. 50/2010.pdf

17

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 52/2010.pdf

18

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 176-2009.docx

19

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 124/2010.pdf

20

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 263-2009.docx

21

Пречистен текст на Закон за работни односи, Службен весник бр. 158/2010.pdf

22

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 47/2011.pdf

23

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 11-2012.pdf

24

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 39-2012.pdf

25

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 13-2013.pdf

26

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр.25-2013.pdf

27 Закон за изменување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 170-2013.pdf
28 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 187-2013.pdf
29 Одлука на Уставен суд, Службен весник бр. 106-2014.pdf
30 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 113-2014.pdf
31 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 27/2016.pdf
32 Закон за Работни односи, Одлука на Уставен Суд, У. бр. 114/2014, Службен весник бр. 134/2016.pdf
33 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Службен весник бр. 120/2018.pdf
34 Закон за изменување и дополнување на законот за работните односи, Службен весник на бр. 110/2019.pdf
35 Закон за изменување на законот за работните односи, Службен Весник бр. 267/2020.pdf
36 Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Службен весник бр. 151/2021

 

Закон за инспекција на трудот

1 Закон за инспекција на трудот, Службен весник бр. 35/1997.pdf
2 Закон за измена и дополнување на Законот за инспекција на трудот, Службен весник бр. 29/2002.pdf
3 Закон за измена и дополнување на Законот за инспекција на трудот, Службен весник бр. 36/2011.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, Службен Весник бр.164-2013.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, Службен весник бр. 44-2014.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, Службен весник бр. 33/2015.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, Службен весник бр. 147/2015.pdf
8 Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекција на труд, Службен весник бр.21/2018.pdf
9

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекција на трудот, Службен весник бр. 55/2018.pdf

10 Закон за изменување и дополнување на законот за инспекцијата на труд, Службен Весник бр. 317/2020.pdf
Back To Top