skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Јавни институции

Министерство за здравствоwww.moh.gov.mk

Фонд за здравствено осигурување на Македонијаwww.fzo.org.mk

Институт за јавно здравје на РМwww.iph.mk

Биро за лековиwww.reglek.com.mk

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битолаwww.cjzbt.org.mk

Адресар на здравствените установи на РМhttp://moh.gov.mk/index.php?page=16

 

Комори и професионални здруженија

Лекарска комора на Македонијаwww.lkm.org.mk

Македонско лекарско друштвоhttp://mld.org.mk

Фармацевтска Комора на Македонијаwww.fk.mk

Стоматолошка Комора на Македонијаhttp://stomatoloskakomora.org

Здружение на приватните лекари на РМwww.zplrm.mk

Македонско стоматолошко друштвоwww.msd.org.mk/index.php?categoryid=10&p18_action=displayeventdetails&p18_eventid=9

Стоматолошко друштво на Албанцитеhttp://albstom.org.mk/pages/home_maq.html

 

Високо образовни установи

Медицински факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопјеwww.medf.ukim.edu.mk/tmp_index.php

Централна медицинска библиотекаwww.cmb.edu.mk

Фармацевтски факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопјеwww.ff.ukim.edu.mk

Стоматолошки факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопјеwww.stomfak.ukim.edu.mk

Факултет за медицински науки – Универзитет Гоце Делчев, Штипhttp://fmn.ugd.edu.mk

 

Државни проекти

Проект за подобрување на контролата на туберкулозата во РМwww.tbmacedonia.gov.mk

Проект за управување со здравствениот секторwww.moh-hsmp.gov.mk/index.php?id=1&L=1

Систем за рано откривање и надзор над заразните болестиwww.alert.mk

Заштита на здравјето од климатските промени – Активности во соработка помеѓу Светска здравствена организација и Министерство за здравство –  www.toplotnibranovi.mk

 

Интернет мрежи за здравствени работници и здравствени установи

Health grouperhttp://healthgrouper.com/mk

WEB Докторhttp://webdoctor.com.mk/FirstOpenPage.aspx

Back To Top