skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

16 идеи за решавање на насилството врз жените во врска со епидемијата на ХИВ.pdf Прирачник за национални планови за акција за насилство врз жени.pdf Зајакнување на медицинскиот и правниот одговор кон сексуалното насилство.pdf

 

Разбивање на молкот околу насилството врз домородните девојки, адолесцентките и младите жени.pdf Третирање на насилството врз основа на род.pdf Одговор на насилството од страна на интимниот партнер и на сексуалното насилство врз жените – Клинички водич и водич за препораките на СЗО.pdf

 

Одговор на насилството од страна на интимниот партнер и на сексуалното насилство врз жените – Клинички водич и водич за политиките на СЗО.pdf Глобални и регионални проценки за насилството врз жените.pdf Студија на СЗО од повеќе земји за женското здравје и семејното насилство врз жените.pdf

 

Обраќајќи се кон насилството врз жените и ХИВ-СИДА – Што делува.pdf Експертски состанок за делувањата на здравствениот сектор кон насилството врз жените.pdf Превенирање на насилството од интимниот партнер и сексуалното насилство врз жените.pdf
Back To Top