skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

ООН

Совет за човекови праваwww2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

Специјален известувач за правото секој да ужива највисок можен стандард на физичко и ментално здравјеwww.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

Комитет за човековите праваwww2.ohchr.org/english/bodies/hrc/

Комитет за економските, социјалните и културните праваwww2.ohchr.org/english/bodies/cescr/

Комитет за елиминирање на сите форми на дискриминација на женитеwww2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/

Комитет за елиминирање на расната дискриминацијаhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/

Комитет против тортураwww2.ohchr.org/english/bodies/cat/

Комитет за правата на дететоwww2.ohchr.org/english/bodies/crc/

Комитет за работниците- мигрантиwww2.ohchr.org/english/bodies/cmw/

Комитет за правата на лицата со попреченостwww.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx

 

 

Совет на Европа

Комитет на министриwww.coe.int/t/cm/home_en.asp

Параламентарно Собраниеwww.assembly.coe.int/defaultE.asp

Европски суд за човекови праваwww.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

Комесар за човекови праваwww.coe.int/t/commissioner/Default_en.asp

Европски комитет за социјални праваwww.humanrights.coe.int/cseweb/GB/index.htm

Советодаван комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства –  www.coe.int/minorities

Комитет за превенирање на тортура или друг нечовечки или понижувачки третман или казнувањеwww.cpt.coe.int/en/default.htm

 

Европска Унија

Институции и тела на ЕУhttp://europa.eu/

Европскиот правобранителwww.ombudsman.europa.eu/home.faces

Судот на ЕУ  – http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

Директорат на Европската комисија за здравје и потрошувачи http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Извршна агенција за здравје и потрошувачиhttp://ec.europa.eu/eahc/

Back To Top