skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Обврската како што гласи според националната регулатива

Според членот 29 и точката 2 од Законот за заштита на правата на пациентите, „пациентот за време на престојот во здравствената установа има обврска да даде вистинити и доволни податоци за својата здравствена состојба, во согласност со личниот капацитет и информираност“.

Дополнителни прописи

Според  членот  31  од  Законот  за  заштита  на  населението  од  заразни  болести, „лицата што се враќаат од земји каде што има чума, вирусни хеморагични трески, колера или маларија се ставаат под здравствен надзор и се должни да се јават во определена здравствена установа и по потреба може да бидат подложени на клинички и на лабораториски прегледи“.

Според членот 32 од Законот за заштита на населението од заразни болести, „лицата што патуваат во земји каде што постои опасност од инфекција на заразни болести од членот 31 на овој закон должни се пред, за време на патувањето и по враќањето од тие земји да се заштитат, односно да се подложат на здравствен надзор во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него“.

Back To Top