skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

„Време е да се делува“ – Извештај на независната комисија на Светската здравствена организација за незаразни заболувања.pdf

 

Поврзаноста помеѓу психосоцијалните ризик фактори и здравствените исходи на хроничните заболувања: преглед на доказите за карциномите и кардиоваскуларните заболувања.pdf Акциски план за превенција и контрола на незаразните заболувања во Европскиот регион на Светската здравствена организација.pdf Водич за рана дијагностика на карциномот.pdf

 

Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2011-2013.pdf Глобален извештај за состојбата на незаразни заболувања.pdf Глобален акциски план за превенција и контрола на незаразните заболувања 2013-2020.pdf

 

Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2010-2012.pdf Незаразни заболувања – профили на држави 2014.pdf Европски индекс за дијабет 2014.pdf
Back To Top