skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма „Здравје за сите“ за 2020 година


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2020 година


Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година

Програма за изменување на програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година


Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година

Програма за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Северна Македонија за 2020 година

Програма за изменување на програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2020 година


Програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година

Програма за изменување на програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за испитување на појавата,спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година


Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2020 година

Програма за изменување на програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед за умрени лица за 2020 година


Програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2020 година

Back To Top