skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

Устав на РМ

1 Устав на РМ, Службен весник бр. 52/1991.pdf
2 Одлука за прогласување на амандмани I и II, Службен весник бр. 1/1992.pdf
3 Одлука за прогласување на амандманот III Службен весник бр. 31/1998.pdf
4 Одлука за прогласување на амандманите IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII и XVIII, Службен весник бр. 91/2001.pdf
5 Одлука за прогласување на амандманот XIX, Службен весник 84/03.pdf
6 Одлука за прогласување на амандманите XX,XXI,XII,XIII,XIV,XXV,XXVI,XVII,XVIII,XIX и XXX, Службен весник бр. 107/2005.pdf
7 Одлука за прогласување на амандманот XXXI, Службен весник бр. 03/2009.pdf
8 Одлука за прогласување на Амандманот XXXII, Службен весник на РМ бр.49-2011.pdf
9 Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI, Службен весник бр. 6/2019.pdf
10 Уставен закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, Службен весник бр. 6/2019.pdf

 

Народен правобранител на РМ

1 Закон за Народниот правобранител, Службен весник бр. 60/2003.pdf
2 Одлука на Уставен суд, У. бр. 111-2007.doc
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 114/2009.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 181/2016.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 189/2016.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 35/2018.pdf

 

Комисија за заштита од дискриминација

1 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 50/2010.pdf
2 Одлука на Уставен суд, У. бр. 82-2010.doc
3 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 44-2014.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 150/2015.pdf
5 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 31/2016.pdf
6 Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 21/2018.pdf
7 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на бр. 101/2019.pdf
8 Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 258/2021
Back To Top