skip to Main Content
+389 (0) 2 3298 295 healthrights@esem.org.mk

 

Водич на СЗО за третман на хламидија.pdf Пристап до итната контрацепција во некои од земјите од Балканот, Источна Европа и Централна Азија.pdf Препораки на СЗО за антенатална здравствена заштита за позитивно искуство во бременоста.pdf

 

Добра исхрана за време на бременоста – Најдобар почеток на животот.pdf Водич на СЗО за третман на гонореја.pdf Водич на СЗО за третман на сифилис.pdf

 

Водич за контрола на хламидијата во Европа.pdf Сексуално здравје, човекови права и законот.pdf Безбеден абортус – Прирачник за здравствените системи.pdf

 

Медицински критериуми за подобност за употреба на контрацепција – петто издание.pdf Препораки на Светската здравствена организација за интервенции со цел подобри исходи при предвремените раѓања.pdf Улогата на здравствените работници во обезбедувањето на безбеден абортус и контрацепција после абортусот.pdf

 

Трошоците и придобивките на инвестирањето во сексуално и репродуктивно здравје.pdf Водич за сеопфатна контрола на карциномот на грлото на матката – Второ издание.pdf Состојба на нееднаквост – Репродуктивно здравје, здравје на мајките, новородените и децата.pdf

 

Гарантирање на човековите права при обезбедувањето на информации и услуги за контрацепција – Водич и препораки.pdf Репродуктивните права се човекови права – Прирачник за национални институции за човекови права.pdf Глобална програма за подобрување на репродуктивното здравје – Годишен извештај 2013.pdf

 

Клинички прирачник за Безбеден абортус.pdf Лабораториска дијагноза на
сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи го и ХИВ.pdf
Стратегии, тактики и пристапи-Спроведување и евалуирање на застапувањето на граѓанското општество на
национално ниво за репродуктивно здравје и здравје на мајките и децата.pdf

 

Насоки за проценка на полезноста на податоците од програмите за превенција на преносот на ХИВ од мајка на дете за бремените жени.pdf Безбедно депонирање и менаџмент на неискористени, несакани контрацептиви.pdf Програмирање стратегии за постпартално планирање на семејството.pdf

 

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во Република Македонија.pdf Програма за зајакнување на безбедноста на средствата за репродуктивно здравје на глобално ниво.pdf Меѓународната конференција за население и развој и човековите права – 20 години унапредување на репродуктивните права.pdf
 
Основен извештај за следењето на сексуално преносливите болести на глобално ниво, 2012.pdf Сексуални права – Декларација на IPPF.pdf Светот го реафирмира Каиро – Официјални резултати од ревизијата на ICPD на десет години.pdf
 
Потврдување и редефинирање на правата – ICPD+20 – Статусот на сексуалните и репродуктивните права и здравјето во Централна и Источна Европа.pdf Постигнување репрoдуктивните права и сексуалното и репродуктивното здравје да бидат реалност за сите – Здравствена рамка за репрoдуктивни права и сексуално и репрoдуктивно здравје.pdf Кон Пост-2015 развојна рамка.pdf

 

 
Извештај од меѓународната конференција за популација и развој, 1995.pdf Здравствени очекувања – Славење на постигнувањата на Консензусот од Каиро и акцентирање на потребите од акција.pdf Гледајќи наназад, се движиме нанапред.pdf
 
Визија 2020 – Манифест.pdf Водич – внес на калциум кај бремените жени.pdf

Европски извештај за пренаталното здравје – Здравјето и негата на бремените жени и бебињата во Европа во 2010.pdf

 
Заштита и нега во периодот пред забременувањето со цел намалување на мораталитетот и морбидитетот кај мајките и децата.pdf Социјални и економски придобивки од можноста на жените да одлучат дали и кога да имаат деца.pdf Сеопфатна превенција и контола на ракот на грлото на матката – Поздрава иднина за девојките и жените.pdf
 
Превенција на рана бременост и превенција на морталитетот и морбидитетот поврзан со бременоста кај адолесцентите во државите во развој.pdf Национални, регионални и глобални трендови во преваленцата на неплодноста од 1990 година.pdf Интегрирање на сексуалното и репродуктивно здравје во ургентните состојби во здравството и во управување со ризикот при катастрофи.pdf
 
Глобално истражување за планирање на семејството и унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје кај адолесцентите.pdf Историски преглед на научните достигнувања во областа на сексуалното и репродуктивното здравје.pdf Инвестирање во елиминација на преносот на сифилис од мајка на дете.pdf
 
Превенција и контролирање на ракот на грлото од матката.pdf Планирање на семејство – Прирачник за здравствени работници.pdf Медикаменти за здравјето на мајките.pdf
 
Репродуктивно здравје во заедници во криза.pdf Пристап до контрацептивни средства за зачувување на здравјето на жената.pdf Дисконтинуитет и промени во употребата на контрацепција во земјите во развој.pdf
 
Инциденца и смртност од небезбеден абортус.pdf Глобална инциденца и преваленца на селектираните СПИ кои можат да се излекуваат – 2008.pdf Безбеден и небезбеден артифициелен абортус.pdf
 
Безбеден абортус – Водич за здравствените системи – Второ издание.pdf Безбеден абортус – Водич за здравствените системи.pdf Превенција на раната бременост и слабите репродуктивни исходи, Помеѓу адолесцентите во земјите во развој.pdf
 
Унапредување на безбедно мајчинство преку човековите права.pdf Имплементирање на глобална стратегија за репродуктивно здравје – Креирање на поддржувачка легислатива и регулаторна рамка.pdf Употребата на човековите права за сексуално и репродуктивно здравје – Унапредување на правната и регулаторната рамка.pdf
Back To Top