Општи

Печати

 

   2    3    4    5


Домашната нега во Европа.pdf  Унапредување на пристапот до медицински технологии и иновации.pdf Здравството во ЕУ преку 33 успешни проекти.pdf

 

Здравје на прв поглед.pdf Застапување за имунизација - Како да се обезбеди поддршка за програмите за вакцинација.pdf Атлас на здравјето и климата.pdf

 

Светски индекс за гладта 2012.pdf Здравствена статистика на светско ниво - 2012.pdf Европски акциски план за намалување на злоупотребата на алкохол 2012-2020.pdf

 

Спречување и контрола на незаразни болести - Упатства за примарна здравствена заштита во услови на недостаток на средства.pdf Европски индекс за хепатит - 2012.pdf Европски индекс за главоболка - 2012.pdf

 

Европски индекс за корисници на здравствени услуги - 2012.pdf Европски практики за реформи во здравството.pdf Вистинскиот почеток до здрав живот.pdf

 

Право на квалитетна храна - Fact sheet No. 34.pdf Право на здравје - Fact sheet No. 31.pdf Алергии на респираторниот систем - Подигни ја свеста, ослободи се од товарот.pdf

 

Меѓународни здравствени регулативи (2005).pdf Чекори кон здравје - Европска рамка за промоција на физичката активност за здравје.pdf Алкохолот во ЕУ - Употреба, штети и приодот на политиките.pdf

 

Систем за водење евиденција на трошоците во здравството.pdf Алатки за проценка на капацитетот на здравствениот систем за управување со кризи – Прирачник за корисници - Дел 1.pdf Растечката закана од отпорност кон антимикробните лекови - Опции за акција.pdf

 

Сиромаштија и социјална исклученост во Европскиот регион на СЗО - Одговор на Здравствените системи.pdf Социјалните детерминанти на здравјето - Цврсти факти.pdf Меѓународен етички водич за биомедицински истражувања кои вклучуваат човечки субјекти.pdf

 

Право на вода - Fact Sheet.pdf

 

   2    3    4    5


© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE