Човековите права во здравствената заштита - Прирачник за практичари

Печати

 

Предговори и кратенки

 

Благодарност 

Овој прирачник е производ на заедничките напори на голем број посветени луѓе и организации. Идејата за овој прирачник произлезе од искрени мотиви и уверувања дека со препознавањето на класичната позиција (зависна и пасивна) и со менувањето (во партиципативна и активна) на позицијата на пациентите во однос на здравствените работници, како и промовирањето на човековите права во здравствената заштита и медицината ќе се овозможи должното почитување на достоинството и на пациентите и на здравствените работници. ПОВЕЌЕ...

Предговор кон прирачникот

Долго  време  правото   на  здравје  беше  третирано  како  „право  од  втора  генерација“, што подразбираше негова неприменливост на национално ниво, а со тоа и недостиг од внимание и инвестиции за негова реализација. Сепак, ова е значително променето бидејќи државите сè повеќе ги вклучуваат правото на здравје и неговите клучни елементи како основни и применливи права во нивните устави и стануваат дел од нивните домашни закони. ПОВЕЌЕ...

Предговор кон македонското издание

Човековите права во здравствената заштита е правна област која во Република Македонија  е  соодветно обработена  и  во  националното  законодавство  и  со ратификуваните  и  потпишани  меѓународни инструменти.  Уште  од  осамостојувањето, правото на здравје и обврската за грижа за сопственото и здравјето на другите е инкорпорирано во Уставот на РМ и во позитивните прописи, а оттогаш и  развиено со  права  и  обврски,  како  на  пациентите  така  и  на  здравствените работници и здравствените установи.  ПОВЕЌЕ...

Кратенки

 

Целиот прирачник, тука:

Човековите права во здравствената заштита - Прирачник за практичари

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE