Право и здравје - Информатор LAHI Digests

Печати

 

Информатор на Иницијативата за право и здравје (LAHI Digests)

Иницијативата за право и здравје  (LAHI) на Институтот Отворено Општество беше основана во 2005 година за да се поддржат законските стратегии со цел унапредување на целите за јавното здравје ширум светот. LAHI соработува со Мрежата на Сорос фондации и со програмите на Институтот Отворено Општество за ХИВ/СИДА, намалување на штетите, палијативна грижа, здравјето на Ромите и сексуално здравје, за да се унапреди отчетноста во здравствените политики и за здравјето и човековите права на најмаргинализираните лица во општеството.

Информаторот на Иницијативата за право и здравје (The Law and Health Initiative Digest) претставува месечен информатор за активностите за застапување и грантови, кои се поддржани со Иницијативата за право и здравје (LAHI) на Институтот Отворено Општество и фондациите СоросСекое од изданијата содржи кратки клучни информации за активностите на  LAHI во секоја од петте области на приоритети.

 

Информатор: Изданија 2011

Информатор: Изданија 2012

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE