Животна средина и здравје

Печати

 

Средината во училиштата - Политики и тековна состојба.pdf Економските трошоци како резултат на влијанието врз здравјето од страна на загадувањето на воздухот во Европа.pdf

Урбаните зелени површини и здравјето – Преглед на доказите.pdf

 

Приоритети за истражување во однос на околината, земјоделството и заразните болести поврзани со сиромаштијата.pdf Преглед на доказите за здравствените акпекти поврзани со загадувањето на воздухот.pdf Климатските промени и здравјето - Алатка за проценка на трошоците за здравје и адаптација.pdf

 

Поплавите во европскиот регион на Светската здравствена организација - ефекти врз здравјето и нивна превенција.pdf Напредок на полето на санитацијата и водата за пиење.pdf Ефектот од загадувањето на воздухот со честички врз здравјето.pdf

 

Упатства за квалитетот на водата за пиење.pdf Лекарства во водата за пиење.pdf Животинскиот отпад, квалитетот на водата и човековото здравје.pdf

 

Демографијата на прилагодувањето на климатските промени.pdf Сумарен извештај на Европската Унија за трендовите и изворите на зоонозите, зоонотичките агенси и епидемиите предизвикани од храна во 2010 год.pdf Акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз населението во Република Македонија.pdf

 

Поврзаност на климатските промени и инфективните заболувања - Прирачник за здравствени работници.pdf Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија со акционен план.pdf Нееднаквости во однос на здравјето и животната средина во Европа.pdf