Здравје на малцинските групи

Печати

 

Изгубена декада? Рефлексија на процесот на вклучување на Ромите 2005 - 2015.pdf

 

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во Република Македонија.pdf Меѓународна миграција, здравје и човекови права.pdf Скриена здравствена криза - Здравствени нееднаквости и дисагрегирани податоци.pdf

 

Како здравствените системи можат да делуваат на здравствените неправилности поврзани со миграцијата и етницитетот.pdf Состојбата на Ромите во 11 земји - членки на Европската Унија.pdf Здравствените права на Ромите во Македонија, Романија и Србија - Основа за правно застапување.pdf