Сексуално и репродуктивно здравје

Печати

 

1    2

 

Водич на СЗО за третман на хламидија.pdf

Пристап до итната контрацепција во некои од земјите од Балканот, Источна Европа и Централна Азија.pdf

Препораки на СЗО за антенатална здравствена заштита за позитивно искуство во бременоста.pdf

 

 

Добра исхрана за време на бременоста – Најдобар почеток на животот.pdf

Водич на СЗО за третман на гонореја.pdf

 Водич на СЗО за третман на сифилис.pdf

 

Водич за контрола на хламидијата во Европа.pdf Сексуално здравје, човекови права и законот.pdf Безбеден абортус – Прирачник за здравствените системи.pdf

 

Медицински критериуми за подобност за употреба на контрацепција - петто издание.pdf Препораки на Светската здравствена организација за интервенции со цел подобри исходи при предвремените раѓања.pdf Улогата на здравствените работници во обезбедувањето на безбеден абортус и контрацепција после абортусот.pdf

 

Трошоците и придобивките на инвестирањето во сексуално и репродуктивно здравје.pdf Водич за сеопфатна контрола на карциномот на грлото на матката - Второ издание.pdf Состојба на нееднаквост - Репродуктивно здравје, здравје на мајките, новородените и децата.pdf

 

Гарантирање на човековите права при обезбедувањето на информации и услуги за контрацепција - Водич и препораки.pdf Репродуктивните права се човекови права - Прирачник за национални институции за човекови права.pdf Глобална програма за подобрување на репродуктивното здравје - Годишен извештај 2013.pdf

 

Клинички прирачник за Безбеден абортус.pdf Лабораториска дијагноза на
сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи го и ХИВ.pdf
Стратегии, тактики и пристапи-Спроведување и евалуирање на застапувањето на граѓанското општество на
национално ниво за репродуктивно здравје и здравје на мајките и децата.pdf

 

Насоки за проценка на полезноста на податоците од програмите за превенција на преносот на ХИВ од мајка на дете за бремените жени.pdf  Безбедно депонирање и менаџмент на неискористени, несакани контрацептиви.pdf Програмирање стратегии за постпартално планирање на семејството.pdf

 

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во Република Македонија.pdf Програма за зајакнување на безбедноста на средствата за репродуктивно здравје на глобално ниво.pdf Меѓународната конференција за население и развој и човековите права - 20 години унапредување на репродуктивните права.pdf
 
Основен извештај за следењето на сексуално преносливите болести на глобално ниво, 2012.pdf Сексуални права - Декларација на IPPF.pdf Светот го реафирмира Каиро - Официјални резултати од ревизијата на ICPD на десет години.pdf
 
Потврдување и редефинирање на правата - ICPD+20 - Статусот на сексуалните и репродуктивните права и здравјето во Централна и Источна Европа.pdf Постигнување репрoдуктивните права и сексуалното и репродуктивното здравје да бидат реалност за сите - Здравствена рамка за репрoдуктивни права и сексуално и репрoдуктивно здравје.pdf Кон Пост-2015 развојна рамка.pdf

 

1    2