Општи

Печати

 

   2     3     4    5


Болници и граници.pdf Здравјето и животната средина - комуникација поврзана со ризиците.pdf Интегриран надзор на антимикробна отпорност - Водич од советодавна група на СЗО.pdf


Елиминација на мали сипаници и рубеола 2015 - Пакет за забрзано дејствување 2013-2015.pdf  Желни за промени-Европските ставови во однос на реформата на здравствениот систем.pdf  Здравјето во сите политики.pdf


Предлед на социјалните детерминантни и здравствената поделба во Европскиот регион на СЗО.pdf Подобрување на здравјето на сите граѓани на ЕУ.pdf Добро управување во однос на здравството во затворите во 21 век.pdf


Упатства за управување со состојбите поврзани со стресот.pdf Европски извештај за спречување на малтретирање на децата.pdf Имплементирање на визијата здравје 2020 – Управување на здравство во 21 век.pdf


Проценка на националниот капацитет за имплементација на ефективни политики за контрола на пушењето.pdf Светски извештај за здравје 2013 – Истражување за универзална здравствена заштита.pdf Европски извештај за здравје 2012 - Трасирање на пат кон благосостојба.pdf

 

Клинички упатства за хроничните состојби во Европската Унија.pdf Безбедно пешачење - Краток преглед на безбедноста на пешаците ширум светот.pdf Зајакнување на законодавството за безбедност на патиштата - Практично и ресурсно упатство за држави.pdf


Промовирање на физичката активност во социјално загрозените групи - Принципи за акција.pdf Извештај на СЗО за епидемијата со тутунот на глобално ниво, 2013.pdf Здравствена писменост - Цврсти факти.pdf

 

Рекламирање на храна богата со масти, сол и шеќер на деца, период 2012 - 2013.pdf Состојбата со храната и земјоделството - 2013.pdf Економско и социјално истражување на светско ниво 2013 - Предизвици за одржлив развој.pdf

 

Ново глобално партнерство - Искоренување на сиромаштијата и трансформација на економиите преку одржлив развој.pdf Преглед на глобалната политика за исхрана - Што е потребно за да се унапредат активностите за исхрана.pdf Извештај на Високиот Комесар за човекови права при ООН за 2012 година.pdf

 

Здравјето во сите политики - Искористување на можностите, имплементирање на политиките.pdf Извештај за состојбата со алкохолот и здравјето во 35 европски држави - 2013.pdf

Кој ќе биде одговорен - Човековите права и Пост-2015 развојна агенда.pdf

 

   2     3     4    5© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE