Општи

Печати

 

1    2     3     4    5

 

 

Унапредување на правото на здравје: Клучната улога на законите.pdf

Следење на Универзалната покриеност со здравје: Глобален извештај за мониторингот за 2017.pdf

 

 Кон постигнување на одржливи здравствени системи во однос на животната средина во Европа.pdf Предизвици и можности во однос на унапредувањето на пристапот до лекови преку ефективни јавни набавки во Европскиот регион на СЗО.pdf Прирачник за проценка на капацитетот на здравствениот систем за справување со големи приливи на бегалци, баратели на азил и мигранти.pdf

 

 

Од иновација до имплементација – Електронско здравство во Европскиот регион на Светската здравствена организација.pdf

Пристап до нови лекови во Европа.pdf

Успесите и испуштените прилики на јавното здравство – Трендови во консумацијата на алкохолот и смртноста поврзана со истата во Европскиот регион на СЗО, 1990 - 2014.pdf

 

Здравјето во 2015 - Од Милениумските развојни цели кон одржливите развојни цели.pdf

Пречки поврзани со здравјето по однос на покачувањето на старосната граница за пензионирање во Европската Унија.pdf

Здравје 2020: Европска рамка и стратегија за 21-от век.pdf

 

Превенција на насилството кај младите: Преглед на доказите.pdf Резистентност кон антибиотиците: Истражување за јавната свесност во повеќе земји.pdf Зајакнување на медицинскиот и правниот одговор кон сексуалното насилство.pdf

 

Светска здравствена статистика 2015.pdf Европски извештај за здравје - 2015.pdf Извештај за глобалната состојба за безбедноста на патиштата.pdf

 

Градење на примарната здравствена заштита во Европа која што се менува.pdf Пристап до нови лекови во Европа.pdf Ситуациона анализа на земјите низ светот: одговор на антимикробната резистентност.pdf

 

Аспектите на јавното здравје во Европа.pdf Плаќање по услуга во здравствената заштита. Импликации по однос на перформансите и отчетноста на здравствените системи.pdf

Водич: Внес на шеќер за возрасни и деца.pdf

 

Насоки на СЗО за квалитетот на воздухот во затворени простории - согорување на горива во домаќинството.pdf Спречување и решавање на насилството од страна на партнерот против жените мигранти и етничките малцинства - улогата на здравствениот сектор.pdf Градење на мостови помеѓу истражувањата и политиките во здравствените системи во Европа.pdf

 

Здравјето на луѓето во областите со индустриско загадување.pdf Европски факти и глобална состојба - Извештај за превенција од насилство 2014.pdf Извештај за глобална состојба за заштита од насилство.pdf

 

Моќта на 1.8 билиони адолесценти млади и трансформација на иднината.pdf

Справување во заедницата со предозираноста со опиоиди.pdf

Често поставувани прашања за бизнисот и човековите права.pdf

 

 
Се што од секогаш сте сакале да го знаете за здравствените политики на Европската Унија, но сте се плашете да прашате.pdf

Економска криза, системи за здравството и здравјето во Европа - влијание и импликации за политиката.pdf

Здрави градови. Промовирање на здравјето и еднаквоста - докази за локалната политика и пракса.pdf

 

Втор заеднички состанок на експерти за цели и показатели за здравјето и благосостојба во здравството 2020-Лондон, Велика Британија, 3-4 Април 2014.pdf Добро владеење со здравјето и благосостојбата - докази.pdf Квантитативна проценка на ризикот на ефектите од климатските промени врз избрани причини за смрт, 2030 и 2050.pdf

 

Човекови права и трговија со луѓе.pdf Справување со здравствените нееднаквости-од концепти во пракса-Искуство од Шведска.pdf Спречување на самоубиство - глобален императив.pdf

 

Европски индекс за рак на панкреас.pdf Надзор на вродени дефекти - Атлас на селектирани вродени аномалии.pdf Пристап до антиретровирусни лекови во ниско и средно развиени земји.pdf

 

 Имплементација - алатки за истражување.pdf Присилни иселувања.pdf  Миграција на здравствените работници - СЗО кодекс за работа и за глобалната економска криза.pdf

 

Светска здравствена статистика 2014.pdf Затвори и здравје.pdf

Извештај на регионалниот директор за работата на СЗО во Европскиот регион во 2012-2013 година - Исполнување на нашата визија.pdf

 

1    2     3     4    5

 

 

images/Publikacii/2016/09.2016/Public-health-successes.jpg