Контрола на туберкулозата

Печати

 

Глобален извештај за туберкулоза - 2015.pdf

Извештај од надзор и мониторинг на туберкулозата во Европа - 2016.pdf

Модел за грижа за болните од туберкулоза.pdf

 

Глобален извештај за туберкулозата - 2014.pdf Водич за управување на латентна инфекција со туберкулоза.pdf Извештај од надзор и мониторинг на туберкулозата во Европа - 2015.pdf

 

Следење и мониторинг на туберколозата во Европа -  2014.pdf Насоки за националните програми за справување со туберколозата кај децата.pdf Разбирање и користење на податоците за туберкулоза.pdf

 

Глобален извештај за туберколозата 2013.pdf Одбројување до 2015-Дополнување на глобалниот извештај за туберколозата.pdf

Хранлива грижа и поддршка на лицата со туберколоза.pdf

 

Систематски скрининг на активна туберкулоза - Принципи и препораки.pdf Глобален извештај за туберкулоза 2012.pdf

Најдобрите практики во превенција, контрола и грижа за туберкулоза отпорна на лекови.pdf

 

Следење и мониторинг на туберкулозата во Европа.pdf Консолидиран акционен план за превенција и борба против туберкулоза која е резистентна  кон повеќе лекови и туберкулоза екстензивно резистентна кон лекови во Европскиот регион на СЗО (2011-2015).pdf Пристап кон туберкулозата базиран на човековите права.pdf