Грижа за стари лица

Печати

 

Европјаните во пензионерска возраст - Хронични болести и економска активност.pdf Деменција - приоритет на јавното здравје.pdf

 

Европски извештај за превенирање на злоставувањето и негрижата за старите лица.pdf Зачувување на достоинството во напредната возраст: Лонгитудинална квалитативна студија за искуствата на старите лица во однос на поддршката и негата.pdf Активно стареење: Доброто здравје додава живот на годините - Политики и приоритетни интервенции за здраво стареење.pdf