Превентивни и куративни програми на Министерството за здравство за 2014 година

Печати

 

 


Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2014 година, Службен весник бр. 15-2014.pdf

Прилог

Исправка на национална годишна програма, Службен весник бр. 19-2014.pdf

Прилог

Програма за изменување на националната годишна програма за јавно здравје во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 163/2014.pdf


Програма „Здравје за сите“ за 2014 година, Службен веник бр. 15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата „Здравје за сите“ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2014 година, Службен весник бр.15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за задолжителна имунизација на населението во РМ, Службен весник бр. 15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за задолжителна имунизација на населението во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за задолжително здравствено осигурување, Службен весник бр. 19-2014.pdf


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА, Службен весник бр. 15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства, Службен весник бр. 17-2014.pdf

Програма за изменување и дополнување на програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со болести од зависности, Службен весник бр. 17-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2014 година, Службен весник бр. 15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за испитување на појавата,спречување и сузбивање  на бруцелозата кај населението во РМ во 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за лекување ретки болести, Службен весник бр. 19-2014.pdf


Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2014 година, Службен весник бр. 19-2014.pdf


Програма за организирање и унапредување на крводарителството, Службен весник бр. 17-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за организирање и унапредување на крводарителството во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во РМ за 2014 година, Службен весник бр. 17-2014.pdf


Програма за превентивни мерки за спречување на туберколозата кај населението во РМ  за 2014 година, Службен весник бр. 15-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во РМ за 2014 година, Службен весник бр. 19-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 163/2014.pdf


Програма за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2014 година, Службен весник бр. 17-2014.pdf

Програма за изменување на програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2014 година, Службен Весник бр. 166/2014.pdf


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во РМ  за 2014 година, Службен весник бр. 19-2014.pdf


Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2014, Службен весник бр. 8/2014.pdf

Програма за изменување на програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2014 година, Службен Весник бр. 161/2014.pdf


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2014, Службен весник бр. 7/2014.pdf


Програма за изменување на програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2014 година, Службен весник бр. 128/2014.pdf

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE