Превентивни и куративни програми на Министерството за здравство за 2013 година

Печати

 

 


Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма „Здравје за сите“ за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување и дополнување на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 116/2013.pdf


Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување и дополнување на програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година, Службен Весник бр. 163/2013.pdf


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување на програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година, Службен Весник бр. 163/2013.pdf


Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 107/2013.pdf


Програма за обезбедување на средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 2/2013.pdf


Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување на програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година, Службен Весник бр. 163/2013.pdf


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2013 година, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за превентивни мерки за спречување на туберколозата кај населението во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за дополнување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 98/2013.pdf


Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во РМ за 2013 година, Службен весник бр. 67/2013.pdf


Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf


Програма за изменување и дополнување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2013,Службен весник бр.100/2013.pdf


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2013, Службен весник бр. 4/2013.pdf

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE