Управна постапка

Печати

 

Управна постапка според Закон за заштита на права на пациенти

1

Закон за заштита на права на пациенти, Службен весник бр. 82/2008.pdf

2

Закон за изменување на Законот за заштита на права на пациенти, Службен весник бр. 12/2009.pdf

3

Закон за изменување  на Законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник  бр. 53/2011.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Општа управна постапка

1

Закон за општа управна постапка, Службен весник бр. 124/2015.pdf

2

Закон за општа управна постапка, Одлука на Уставен суд, У.бр. 94/2017, Службен весник бр. 65/2018.pdf

 3

Уредба со законска сила за примена на законот за oпштата управна постапка за време на вонредна состојба, Службен весник бр. 76/2020.pdf

 

1

Закон за општа управна постапка, Службен весник бр. 38/2005.pdf (вон сила)

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за општа управна постапка, Службен весник бр. 110/2005.pdf (вон сила)

3

Одлука на Уставен суд, У. бр. 102-2008.doc (вон сила)

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за општа управна постапка, Службен весник бр. 51/2011.pdf вон сила)

 

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен

1

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 51/2011.pdf

2

Одлука за именување на претседател и членови на државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 156/2011.pdf

 3

Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 148/2013.pdf

4

Закон  за  изменување и  дополнување  на  Законот  за  основање  на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 41/2014.pdf

5

Закон за изменување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 130/2014.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр. 53/2016.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во втор степен, Службен весник бр.11/2018.pdf

8

Одлука на Уставен Суд, Службен весник бр. 202/2018.pdf

 

Санитарна и здравствена инспекција

1

Закон за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 71/2006.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 139/2008.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр.88/2010.pdf

4 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 18/2011.pdf
5 Закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 53/2011.pdf
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен Весник бр.164/2013.pdf
7 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 43/2014.pdf
8 Закон за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 144/2014.pdf
9 Закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 51-2015.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 150/2015.pdf
11 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 37/2016.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Службен весник бр. 83/2018.pdf

 

Управна инспекција

1

Закон за управната инспекција, Службен весник бр. 69/2004.pdf

2

Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 22/2007.pdf

3

Закон за дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 115/2007.pdf

4

Правилник за начинот за вршење инспекциски надзор на управната инспекција, Службен весник бр. 114/2008.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 51/2011.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр.164-2013.pdf

7

Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 41-2014.pdf

8

Закон за изменување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 33-2015.pdf

9

Закон за изменување на законот за управната инспекција, Службен весник бр. 33/2015.pdf

10 Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Службен весник бр. 156/2015.pdf
11 Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 193/2015.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр. 53/2016.pdf
13 Закон за Управна инспекција, Одлука на Уставен Суд бр. 147/2016, Службен Весник бр. 37/2017.pdf
14

Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, Службен весник бр.11/2018.pdf

15

Одлука на Уставен суд У бр. 15/2018.pdf

 

Претставка или предлог до МЗ

1

Закон за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 82/2008.pdf

2

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 169-2008.doc

3

Закон за изменување на Законот за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 13-2013.pdf

4

Закон за дополнување на законот за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 156/2015.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување по претставки и предлози, Службен весник бр. 193/2015.pdf

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE