Судска заштита

Печати

 

Управни спорови

1

Закон за управни спорови, Службен весник бр. 62/2006.pdf

2

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 75/2007.doc

3

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 231/2008.doc

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за управни спорови, Службен весник бр. 150/2010.pdf

5

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 51/2010.doc

 6

Закон за управни спорови, Службен весник на бр. 96/2019.pdf

 

Граѓанско- правна заштита

Закон за облигациони односи

1

Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 18/2001.pdf

2

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 121-2001.doc

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 4/2002.pdf

4

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 67-2002.doc

5

Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 5/2003.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 84/2008.pdf

7

Закон за изменување на Законот за облигациони односи, Службен весник бр. 81/2009.pdf

8

Закон за изменување и дополнување на Закон за облигациони односи, Службен весник бр. 161/2009.pdf

9

Измена на законот за облигационите односи, Службен весник бр. 123/2013.pdf

 

Парнична постапка

1

Закон за парничната постапка, Службен весник бр. 79/2005.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 110/2008.pdf

3

Закон за дополнување Закон за парничната постапка, Службен весник бр. 83/2009.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник бр. 116/2010.pdf

5

Закон за парничната постапка (пречистен текст), Службен весник бр. 7/2011.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на законот за парничната постапка, Службен весник бр. 124/2015.pdf

 

Закон за судови

1

Закон за судовите, Службен весник бр, 58/06.pdf

1.1

Исправка на Законот за судовите, Службен весник бр.62-2006.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 35/08.pdf

3

Одлука на Уставен суд, У. бр. 256-2007.doc

4

Одлука на Уставен суд, У. бр. 74-2008.doc

5

Одлука на Уставен суд, У. бр. 124-2008.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 150/2010.pdf

7

Одлука на Уставен суд, У. бр. 12/2011.pdf

8

Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр. 83/2018.pdf

9

Закон за дополнување на Законот за судовите, Службен весник бр.198/2018.pdf

 10

Закон за изменување и дополнување на законот за судовите, Службен весник на бр. 6/2019.pdf

Кривично - правна заштита

Кривичен законик

1 Кривичен законик, Службен весник бр. 37/96.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 80/99.pdf

3

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 220-2000.doc

4

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 4/02.pdf

5

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 210-2001.doc

6 Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 43/03.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 19/04.pdf

8

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 206-2003.doc

9

Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 81/05.pdf

10

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 228-2005.doc

11

Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 60/06.pdf

12 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 73/06.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 7-2008.pdf

14

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 139/08.pdf

15

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 114/09.pdf

16

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf

17

Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 51/2011.pdf

18

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 135/2011.pdf

19

Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 185-2011.pdf

20 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 142-2012.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Служен весник бр. 166-2012.pdf
22 Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 55-2013.pdf
23

Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 82/2013.pdf

 24

Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 14/2014.pdf

 25

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 27/2014.pdf

26

Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 28/2014.pdf

 27

Исправка на Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 41/2014.pdf

28

Закон за дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 115/2014.pdf

29

Закон за изменување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 132/2014.pdf

30

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 160/2014.pdf

31

Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик, Службен весник бр. 199/2014.pdf

32

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 196/2015.pdf

33

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 226/2015.pdf

34

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 97/2017.pdf

35

Кривичен законик,  Одлука на Уставен суд У бр. 169-2016, Службен весник бр. 170/2017.pdf

36

Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник бр. 248/2018.pdf

 

Кривична постапка

1

Закон за кривичната постапка, Службен весник бр. 150/2010.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Службен весник бр.100-2012.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка, Службен весник бр. 142/2016.pdf

4

Кривична постапка, Одлука на Уставен Суд, У. бр. 2-2006, Службен весник бр. 193/2016.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Службен весник бр. 198/2018.pdf

 

 Прекршоци, прекршочна одговорност и прекршочна постапка

 1

Закон за прекршоците, Службен весник бр. 124/2015.pdf

2

Закон за прекршоците Одлука на Уставен суд У бр. 87/2015.pdf

 3

Закон за прекршоците, Службен весник на бр. 96/2019.pdf

 

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE