Алтернативни механизми за заштита

Печати

 

Устав на РМ

1

Устав на РМ, Службен весник бр. 52/1991.pdf

2

Одлука за прогласување на амандмани I и II, Службен весник бр. 1/1992.pdf

3

Одлука за прогласување на амандманот III Службен весник бр. 31/1998.pdf

4

Одлука за прогласување на амандманите IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII и XVIII, Службен весник бр. 91/2001.pdf

5

Одлука за прогласување на амандманот XIX, Службен весник 84/03.pdf

6

Одлука за прогласување на амандманите XX,XXI,XII,XIII,XIV,XXV,XXVI,XVII,XVIII,XIX и XXX, Службен весник бр. 107/2005.pdf

7

Одлука за прогласување на амандманот XXXI, Службен весник бр. 03/2009.pdf

8

Одлука за прогласување на Амандманот XXXII, Службен весник на РМ бр.49-2011.pdf

9

Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI, Службен весник бр. 6/2019.pdf

10 Уставен закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, Службен весник бр. 6/2019.pdf

 

Народен правобранител на РМ

1

Закон за Народниот правобранител, Службен весник бр. 60/2003.pdf

2

Одлука на Уставен суд, У. бр. 111-2007.doc

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител,  Службен весник бр. 114/2009.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 181/2016.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 189/2016.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител, Службен весник бр. 35/2018.pdf

 

Комисија за заштита од дискриминација

1

Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 50/2010.pdf

2

Одлука на Уставен суд, У. бр. 82-2010.doc

3

Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр.  44-2014.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 150/2015.pdf

5

Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 31/2016.pdf

6

Закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник бр. 21/2018.pdf

 7

Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на бр. 101/2019.pdf