Закони од областа на здравствената заштита, здравственото осигурување и заштита на права на пациенти

Печати

 

Закон за здравствена заштита

1

Закон за здравствена заштита, Службен весник бр. 43/2012 (во сила).pdf

2 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 145/2012 (во сила).pdf
3 Одлука на Уставен суд, У.бр. 59-2012.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 87-2013.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен Весник бр. 164-2013.pdf
6

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 39-2014.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 43-2014.pdf

 8

Одлука на Уставен суд, Службен весник бр. 101-2014.pdf

9

Закон за изменување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 132/2014.pdf

10

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 188/2014.pdf

11

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 10/2015.pdf

12

Закон за изменување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 61/2015.pdf

13 Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 154/2015.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 192/2015.pdf
15 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр.  17/2016.pdf
16 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 37/2016.pdf
17 Закон за Здравствена заштита, Одлука на уставен суд У бр. 49-2016.pdf
18 Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 20/2019.pdf
19 Закон за дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник на бр. 101/2019.pdf
20 Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник на бр. 153/2019.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 180/2019.pdf
22 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 275/2019.pdf
23 Уредба со законска сила за примена на законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, Службен весник бр. 76/2020.pdf

 

Закон за здравствено осигурување

1

Закон за здравственото осигурување, Службен весник бр. 25/2000.pdf

1.1

Исправка, Службен весник бр. 34/2000.pdf

2

Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 96/2000.pdf

3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 85-2000.docx

4

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 173-2000.docx

5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 37-2001.docx

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 50/2001.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 11/2002.pdf

8

Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 31/2003.pdf

9

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 84/2005.pdf

10

Законот за здравственото осигурување (пречистен текст), Службен весник бр. 119/2005.pdf

11

Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 37/2006.pdf

12 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 60-2006.docx

13

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 18/2007.pdf

14

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 36/2007.pdf

15 Одлука на Уставен Суд, У. бр 40-2007.docx
16

Одлука на Уставен Суд, У. бр 167-2006.docx

17 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 45-2006.docx
18 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 82/2008.pdf

19

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 98/2008.pdf

20

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 6/2009.pdf

21 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 199-2008.docx

22

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 67/2009.pdf

23 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 185-2009.docx

24

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 50/2010.pdf

25 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 156/2010.pdf

26

Закон за здравственото осигурување (пречистен текст), Службен весник бр. 19/2011.pdf

27

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 53/2011.pdf

28

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 114-2011.pdf

29

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 26/2012.pdf

30

Закон за изменување на Законот за здравствено осигурување, Службен весник бр. 16-2013.pdf

31

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување, Службен весник бр. 91-2013.pdf

 32

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 187-2013.pdf

33

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 43-2014.pdf

34 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 44-2014.pdf
35 Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр .97-2014.pdf
36 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 112.2014.pdf
37 Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 113-2014.pdf
38 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,  Службен весник бр. 188/2014.pdf
39 Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 20-2015.pdf
40 Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 61-2015.pdf
41 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,  Службен весник бр. 61-2015.pdf
42 Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 98-2015.pdf
43 Закон за изменување на законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 129/2015.pdf
44 Закон за изменување на законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 150/2015.pdf
45 Закон за дополнување на законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 154/2015.pdf
46 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 192/2015.pdf
 47 Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 217/2015.pdf
48 Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр.  27/2016.pdf
49 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 37/2016.pdf
50 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 120/2016.pdf
51 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 142/2016.pdf
 52 Закон за изменување на Законот за Здравственото осигурување, Службен весник бр. 171/2017.pdf
53 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, Службен весник бр. 275/2019.pdf

 

Закон за доброволно здравствено осигурување

1

Закон за доброволно здравствено осигурување, Службен весник бр. 145/2012.pdf

1.1

Исправка на Законот за доброволно здравствено осигурување, Службен весник бр.7-2013.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно здравствено осигурување, Службен весник бр. 192/2015.pdf

 

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

1

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 142-2008.pdf

2

Одлука на Уставен суд, У. бр. 233-2008, Службен весник бр. 62-2009.pdf

3 Закон за измена и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 64-2009.pdf
4 Закон за изменување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 156-2009.pdf

5

Закон за измена и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 166-2010.pdf

6 Закон за измена и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 53-2011.pdf

7

Закон за измена и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 185-2011.pdf

8

Закон за изменување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 44-2012.pdf

9

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 157-2011.pdf

10

Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 15-2013.pdf

11

Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 91-2013.pdf

12

Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 170-2013.pdf

13

Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 97-2014.pdf

14

Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 113-2014.pdf

15

Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 180/2014.pdf

16

Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,  Службен весник бр. 188/2014.pdf

17

Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 20/2015.pdf

18 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 48/2015.pdf
19 Пречистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 75/2015.pdf
20 Закон за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 129/2015.pdf
21 Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 217/2015.pdf
22 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 190/2016.pdf
23 Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 171/2017.pdf
 24 Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 35/2018.pdf
25 Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Службен весник бр. 247/2018.pdf

 

Закон за заштита на правата на пациентите

1

Закон за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 82/2008.pdf

2

Закон за изменување  на Законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 12/2009.pdf

3

Закон за изменување  на Законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник  бр. 53/2011.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 150/2015.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите, Службен весник бр. 190/2019.pdf

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE