Устав на РМ

Печати

 

1

Устав на РМ, Службен весник бр. 52/1991.pdf

2

Одлука за прогласување на амандмани I и II, Службен весник бр. 1/1992.pdf

3

Одлука за прогласување на амандманот III Службен весник бр. 31/1998.pdf

4

Одлука за прогласување на амандманите IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII и XVIII, Службен весник бр. 91/2001.pdf

5

Одлука за прогласување на амнадманот XIX, Службен весник 84/03.pdf

6

Одлука за прогласување на амандманите XX,XXI,XII,XIII,XIV,XXV,XXVI,XVII,XVIII,XIX и XXX, Службен весник бр. 107/2005.pdf

7

Одлука за прогласување на амандманот XXXI, Службен весник бр. 03/2009.pdf

8

Одлука за прогласување на Амандманот XXXII, Службен весник на РМ бр.49-2011.pdf

9

Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI, Службен весник бр. 6/2019.pdf

10 Уставен закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, Службен весник бр. 6/2019.pdf