Останати поважни прописи од областа на здравството

Печати

 

Закон за ментално здравје

1

Закон за ментално здравје, Службен весник бр. 71/2006.pdf
2 Закон за изменување и дополнување на законот за ментално здравје, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Закон за заштита на населението од заразни болести

1

Закон за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 66/2004.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 139/2008.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,Службен весник бр. 99/2009.pdf

4

Одлука на Уставен суд, У. бр. 94-2010.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 149/2014.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 150/2015.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, Службен весник бр. 37/2016.pdf

8

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на населението од заразни болести, Службен Весник бр. 257/2020

 

Поврзани прописи

 I
II
III
 IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

 

Закон за лековите и медицинските средства (помагала)

1

Закон за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 106/2007.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 88/2010.pdf

3

Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 36/2011.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 53/2011.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 136/2011.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 11/2012.pdf

7

Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 147/2013.pdf

8

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен Весник бр. 164-2013.pdf

9

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 27/2014.pdf

10

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 43-2014.pdf

11

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 88-2015.pdf

12

Одлука на Уставен суд У.бр. 113-2015.pdf

13

Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 154/2015.pdf

14

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 228/2015.pdf

15

Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 7/2016.pdf

16

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 53/2016.pdf

17

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 83/2018.pdf

18

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, Службен весник бр. 113/2018.pdf

19

Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, Службен весник бр. 245/2018.pdf

20

Закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства, Службен Весник бр. 28/2021.pdf

 

Закон за безбедност и здравје при работа

1

Закон за безбедност и здравје, Службен весник бр. 92/2007.pdf

2

Одлука на Уставен суд, У. бр. 255-2009.pdf

3

Одлука на Уставен суд, У.бр.160-2010.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје, Службен весник бр. 136/2011.pdf

5

Одлука на Уставен суд, У. бр. 213-2011.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр.23-2013.pdf

7 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр.25-2013.pdf
 8 Закон за дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 137/2013.pdf
 9 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен Весник бр. 164-2013.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 158/2014.pdf
11 Закон за дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 15/2015.pdf
12 Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 129/2015.pdf
13 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 192/2015.pdf
14 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 30/2016.pdf
15 Одлука на Уставен суд, У бр.12/2017.pdf
16

Одлука на Уставен суд, У бр. 63/2018.pdf

17

Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа, Службен весник на бр. 107/2019.pdf

18

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, Службен весник бр. 18/2020.pdf

 

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување

1

Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 37/2008.pdf

2

Закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен Весник бр.164-2013.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 149/2014.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 192/2015.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, Службен весник бр. 37/2016.pdf

 

Закон за прекинување на бременоста

1

Закон за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 87-2013.pdf (во сила)

2

Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста, Службен Весник бр.164-2013.pdf

3

Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 144/2014.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за прекинување на бременоста, Службен весник бр. 149/2015.pdf

5

Закон за прекинување на бременоста, Службен весник на бр. 101/2019.pdf

 

Закон за безбедност во снабдување со крв

1

Закон за безбедност во снабдување со крв, Службен весник бр. 110/2007.pdf

2

Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв, Службен Весник бр.164-2013.pdf

3

Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв, Службен весник бр. 144/2014.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување

1

Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр.47-2011.pdf

2

Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 136-2011.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 91-2013.pdf

4

Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување, Службен Весник бр.164-2013.pdf

5

Закон за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 27/2014.pdf

6

Закон за дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 112-2014.pdf

7

Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 144/2014.pdf

8 Закон за изменување и дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 124/2015.pdf
9 Закон за изменување и дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, Службен весник бр. 149/2015.pdf
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело, Службен весник бр. 37/2016.pdf

 

Закон за јавно здравје

1

Закон за јавно здравје, Службен весник бр. 22/2010.pdf

2

Закон за дополнување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 136/2011.pdf

3

Закон за изменување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 144/2014.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за јавно здравје, Службен весник бр. 149/2015.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје, Службен весник бр. 37/2016.pdf

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за  јавно здравје, Службен весник бр. 16/2018.pdf

 

Закон за евиденциите во областа на здравството

1

Закон за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 20-2009.pdf

2

Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 53-2011.pdf

3

Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр.164-2013.pdf

4

Закон за изменување и дополнување на законот за евиденциите во областа на здравството, Службен весник бр. 150/2015.pdf

 

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување.pdf

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, Службен весник бр. 122/2016.pdf

 

Правилник за организацијата и начинот на вршење на работите на итната медицинска помош.pdf

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE