Превентивни и куративни програми на Министерството за здравство за 2017 година

Печати

 

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година


Програма „Здравје за сите“ за 2017 година


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2017 година


Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2017 година


Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година


Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2017 година


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во Република Македонија за 2017 година


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2017 година


Програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година


Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2017 година


Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2017 година


Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2017 година


Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија за 2017 година


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2017 година


Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2017 година


Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година


Програма за испитување на појавата,спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2017 година


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година


Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2017 година


Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2017 година


Програма за трансплантација во Република Македонија за 2017 година

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE