Превентивни и куративни програми на Министерството за здравство за 2015 година

Печати

 

 

Национална годишна програма за јавно здравје во РМ за 2015 година.pdf


Програма „Здравје за сите“ за 2015 година.pdf


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2015 година.pdf


Програма за задолжителна имунизација на населението во РМ за 2015 година.pdf


Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не се задолжително здравствено осигурани за 2015 година.pdf


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во РМ за 2015 година.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во РМ за 2015 година.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ за 2015 година.pdf


Програма за испитување на програмата, спречување и сузбивање на бруцелозатата кај населението во РМ за 2015 година.pdf


Програма за лекување на ретки болести во РМ за 2015 година.pdf


Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2015 година.pdf


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2015 година.pdf


Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата за учество (партиципација) за пензионери во РМ за 2015 година.pdf


Програма за организирање и унапредување на крводарителството во РМ за 2015 година.pdf


Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во РМ за 2015 година.pdf


Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во РМ за 2015 година.pdf


Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во РМ за 2015 година.pdf


Програма за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2015 година.pdf


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во РМ за 2015 година.pdf


Програма  за изменување на програмата „Здравје за сите“ за 2015 година


Програма за изменување на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2015 година

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE