Превентивни и куративни програми на Министерството за здравство за 2012 година

Печати

 

 

Национална годишна програма за јавно здравје


Национална годишна програма за јавно здравје во РМ за 2012 година, Службен весник бр. 8/2012.pdf


Исправка на Националната годишна програма за јавно здравје во РМ за 2012 година, Службен весник бр. 14/2012.pdf


Програма за изменување на Националната годишна програма за јавно здравје во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


Програма за изменување на Националната годишна програма за јавно здравје во РМ за 2012 година, Службен весник бр.104/2012.pdf


 

Програма - Здравје за сите


Програма - Здравје за сите за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата - Здравје за сите за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ


Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за задолжителна имунизација на населението во РМ


Програма за задолжителна имунизација на населението во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


 

Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не се задолжително здравствено осигурани


Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не се задолжително здравствено осигурани за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за дополнување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на РМ кои не се задолжително здравствено осигурани за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во РМ


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во РМ за 2012 година, Службен весник бр.99/2012.pdf


Програма за заштита на населението од ХИВ-СИДА во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012 (вон сила).pdf


Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ-СИДА во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012 (вон сила).pdf


 

Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во РМ


Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување и дополнување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ за 2012 година, Службен весник бр.104/2012.pdf


Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012 (вон сила).pdf


Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012 (вон сила).pdf


 

Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето во РМ


Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за лекување на ретки болести во РМ


Програма за лекување на ретки болести во РМ за 2012 година, Службен весник бр.99/2012.pdf


 

Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ


Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за организирање и унапредување на крводарителството во РМ


Програма за организирање и унапредување на крводарителството во РМ за 2012 година,  Службен весник бр. 8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во РМ за 2012 година,  Службен весник бр. 45/2012.pdf


 

Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во РМ


Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за рана детекција на малигни заболувања на РМ


Програма за рана детекција на малигни заболувања на РМ за 2012 година, Службен весник бр.9/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања на РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања на РМ за 2012 година, Службен весник бр.162/2012.pdf


 

Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во РМ


Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во РМ за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во РМ за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

Програма за обезбедување на инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење на шеќер и едукација за третман и контола на дијабетесот


Програма за обезбедување на инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење на шеќер и едукација за третман и контола на дијабетесот за 2012 година, Службен весник бр.8/2012.pdf


Програма за изменување на Програмата за обезбедување на инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење на шеќер и едукација за третман и контола на дијабетесот за 2012 година, Службен весник бр.45/2012.pdf


 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE