Меѓународни линкови

Печати

 

Светска здравствена организација (СЗО) - www.who.int/en

Светска здравствена организација (СЗО), Регионална канцеларија за Европа - www.euro.who.int/en/home

Европски центар за превенција и контрола на заболувањата - http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Лекари за човекови права - http://physiciansforhumanrights.org/

Глобален Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија - http://theglobalfund.org/en

Стоп на туберкулозата Партнерство - www.stoptb.org

Директорат на Европската комисија за здравје и потрошувачи (Directorate-General for Health and Food Safety)

Извршна агенција за здравје и потрошувачи - http://ec.europa.eu/eahc/

Европска агенција за лековиhttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp&jsenabled=true

Европски надлежен орган за безбедност на хранатаhttp://www.efsa.europa.eu/

Електронски атлас на СЗО за ризик од катастрофи во Европскиот регион на СЗО - http://data.euro.who.int/e-atlas/europe/

Европска алијанса за јавно здравје - http://www.epha.org