Домашни линкови

Печати

 

Јавни институции

Министерство за здравство - www.moh.gov.mk

Фонд за здравствено осигурување на Македонија - www.fzo.org.mk

Институт за јавно здравје на РМ - www.iph.mk

Биро за лекови - www.reglek.com.mk

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола - www.cjzbt.org.mk

Адресар на здравствените установи на РМ - http://moh.gov.mk/index.php?page=16

 

Комори и професионални здруженија

Лекарска комора на Македонија - www.lkm.org.mk

Македонско лекарско друштво - http://mld.org.mk

Фармацевтска Комора на Македонија - www.fk.mk

Стоматолошка Комора на Македонија - http://stomatoloskakomora.org

Здружение на приватните лекари на РМ - www.zplrm.mk

Македонско стоматолошко друштво - www.msd.org.mk/index.php?categoryid=10&p18_action=displayeventdetails&p18_eventid=9

Стоматолошко друштво на Албанците - http://albstom.org.mk/pages/home_maq.html

 

Високо образовни установи

Медицински факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје - www.medf.ukim.edu.mk/tmp_index.php

Централна медицинска библиотека - www.cmb.edu.mk

Фармацевтски факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје - www.ff.ukim.edu.mk

Стоматолошки факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје - www.stomfak.ukim.edu.mk

Факултет за медицински науки – Универзитет Гоце Делчев, Штип - http://fmn.ugd.edu.mk

 

Државни проекти

Проект за подобрување на контролата на туберкулозата во РМ - www.tbmacedonia.gov.mk

Проект за управување со здравствениот сектор - www.moh-hsmp.gov.mk/index.php?id=1&L=1

Систем за рано откривање и надзор над заразните болести - www.alert.mk

Заштита на здравјето од климатските промени – Активности во соработка помеѓу Светска здравствена организација и Министерство за здравство -  www.toplotnibranovi.mk

 

Интернет мрежи за здравствени работници и здравствени установи

Health grouper - http://healthgrouper.com/mk

WEB Доктор - http://webdoctor.com.mk/FirstOpenPage.aspx

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE