Право на штрајк

Печати

 

Правото како што гласи во националното законодавство

Правото на штрајк е гарантирано со Уставот на Република Македонија (член 38).  
Правото на штрајк е пропишано и со Законот за работни односи (член 236).

Посебните услови под кои здравствените работници може да го реализираат своето право на штрајк ги регулира Законот за здравствена заштита ­ „работниците во здравствените организации правото на штрајк можат да го остварат под услови да не се доведува во опасност животот и здравјето на граѓаните кои бараат здравствена заштита“ (член 171­а).

„Заради отстранување на штетните последици кои можат да настанат од неукажување на здравствена заштита на граѓаните за време на штрајк, органот на управување во здравствената организација е должен да обезбеди итна медицинска помош и минимална функција на сите организациски делови во процесот на работата.

Врз основа на преземените мерки работниците се должни да постапуваат по соодветните наредби.  

Доколку работниците не постапат по соодветните наредби, директорот е должен да го обезбеди остварувањето на работниот процес со заменување на соодветни работници.  

Работниците кои не ги извршуваат работните обврски вршат потешка повреда на работната дисциплина која претставува основа за престанок на работниот однос. Работите и задачите заради отстранување на штетните последици кои можат да настанат од неукажување на здравствена заштита на граѓаните за време на штрајк, со општ акт ги утврдува здравствената организација“ (член 171­б).

Дополнителни прописи

Во смисла на соодветна примена на овие одредби од аспект на функционирање  на здравствената заштита во услови на штрајк, значајна е функцијата на Државниот  санитарен  и  здравствен  инспекторат.  Според Законот  за  санитарна  и здравствена инспекција, „санитарната и здравствената инспекција опфаќаат  инспекциски надзор над спроведувањето на законите и другите прописи донесени врз основа на законите од областа на санитарно­хигиенската, епидемиолошката и на здравствената заштита на населението, здравственото осигурување и евиденциите во областа на здравството. Инспекцискиот надзор ги опфаќа просторот, објектите, просториите, уредите и опремата, дејностите и лицата кои вршат здравствена дејност, како и лицата кои на кој било начин можат штетно да влијаат врз здравјето на луѓето“ (член 2).

Етички кодекси

Кодексот на медицинската деонтологија на Лекарската комора на Македонија го уредува правото на лекарот ако утврди несоодветно однесување на пациентот, да го предупреди, а во краен случај и да го прекине процесот на лекувањето, освен ако здравствената состојба на болниот бара итна медицинска помош.  Доколку  не  постои  конкретна  опасност  за  животот  на  пациентот  или  друга  потреба  од  неодложна  лекарска  интервенција,  лекарот  има  право  да  бара изземање од натамошното лекување на пациентот во случај на постоење блиска  род нинска  или  емотивна  врска;  барања  од  пациентот,  неговото  семејство или старателот, кои се во спротивност со начелата на лекарската етика и Кривичниот законик; меѓусебен правен спор; доколку смета дека неговите стручни способности не се доволни за давање на потребната лекарска помош. Изземањето лекарот  
го бара во писмена форма од раководителот на здравствената институција (член 30).

 

Устав на РМ

1

Устав на РМ, Службен весник бр. 52/1991.pdf

2

Одлука за прогласување на амандмани I и II, Службен весник бр. 1/1992.pdf

3

Одлука за прогласување на амандманот III Службен весник бр. 31/1998.pdf

4

Одлука за прогласување на амандманите IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII и XVIII, Службен весник бр. 91/2001.pdf

5

Одлука за прогласување на амнадманот XIX, Службен весник бр. 84/2003.pdf

6

Одлука за прогласување на амандманите XX,XXI,XII,XIII,XIV,XXV,XXVI,XVII,XVIII,XIX и XXX, Службен весник бр. 107/2005.pdf

7

Одлука за прогласување на амандманот XXXI, Службен весник бр. 03/2009.pdf

8

Одлука за прогласување на Амандманот XXXII, Службен весник на РМ бр.49-2011.pdf

9

Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI, Службен весник бр. 6/2019.pdf

10 Уставен закон за спроведување на амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, Службен весник бр. 6/2019.pdf

 

Закон за работни односи

1

Закон за работни односи, Службен весник бр. 62/2005.pdf

2

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 139-2005.docx

3

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 161-2005.docx

4

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 134-2005.docx

5

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 187-2005.docx

6

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 111-2006.docx

7

Одлука на Уставен Суд У. бр. 188-2006.docx

8

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 170-2006.docx

9

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 106/2008.pdf

10

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 161/2008.pdf

11

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 200-2008.docx

12

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 114/2009.pdf

13

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 130/2009.pdf

13.1

Исправка на измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 149/2009.pdf

14

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 20-2009.docx

15

Пречистен текст на Закон за работни односи, Службен весник бр. 16/2010.pdf

16

Закон за измена на Закон за работни односи, Службен весник бр. 50/2010.pdf

17

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 52/2010.pdf

18

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 176-2009.docx

19

Закон за измена и дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 124/2010.pdf

20

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 263-2009.docx

21

Пречистен текст на Закон за работни односи, Службен весник бр. 158/2010.pdf

22

Закон за дополнување на Закон за работни односи, Службен весник бр. 47/2011.pdf

23

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 11-2012.pdf

24

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 39-2012.pdf

25

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 13-2013.pdf

26

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр.25-2013.pdf

27

Закон за изменување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 170-2013.pdf

 28

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 187-2013.pdf

29

Одлука на Уставен суд, Службен весник бр. 106-2014.pdf

30 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 113-2014.pdf
31

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, Службен весник бр. 27/2016.pdf

32

Закон за Работни односи, Одлука на Уставен Суд, У. бр. 114/2014, Службен весник бр. 134/2016.pdf

33

Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи, Службен весник бр. 120/2018.pdf

 34

Закон за изменување и дополнување на законот за работните односи, Службен весник на бр. 110/2019.pdf

 35

Закон за изменување на законот за работните односи, Службен Весник бр. 267/2020.pdf

 

Закон за здравствена заштита

1

Закон за здравствена заштита, Службен весник бр. 43/2012 (во сила).pdf

2 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 145/2012 (во сила).pdf
3 Одлука на Уставен суд, У.бр. 59-2012.pdf
4 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 87-2013.pdf
5 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 164-2013.pdf
6

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 39-2014.pdf

 7

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 43-2014.pdf

8

Одлука на Уставен суд, Службен весник бр. 101-2014.pdf

9

Закон за изменување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 132/2014.pdf

10

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, Службен весник бр. 188/2014.pdf

11

Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 10/2015.pdf

12

Закон за изменување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 61/2015.pdf

13

Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 154/2015.pdf

14

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 192/2015.pdf

15
16
 17
18
19
 20 Закон за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита, Службен весник на бр. 153/2019.pdf
21 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 180/2019.pdf
 22 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 275/2019.pdf
23 Уредба со законска сила за примена на законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, Службен весник бр. 76/2020.pdf

 

1

Закон за здравствената заштита, Службен весник бр. 38/1991 (вон сила).pdf

2 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник  бр. 46/1993 (вон сила).pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 55/1995 (вон сила).pdf
4 Закон за здравствената заштита (пречистен текст), Службен весник бр. 17/1997 (вон сила).pdf

5

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 137/1999 (вон сила).doc

6

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 10/2004 (вон сила).pdf

7

Одлука на Уставен Суд, У. бр. 112/2003 (вон сила).doc

8

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник  бр. 84/2005 (вон сила).pdf

9 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник  бр. 111/2005 (вон сила).pdf

10

Закон за изменување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 65/2006 (вон сила).pdf

11

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,  Службен весник  бр. 05/2007 (вон сила).pdf

12 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 45-2006 (вон сила).doc
13 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 28-2007 (вон сила).doc
14 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 42-2006 (вон сила).doc

15

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник  бр. 77/2008 (вон сила).pdf

16

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 67/2009 (вон сила).pdf

17 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 133-2009 (вон сила).doc

18

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 88/2010 (вон сила).pdf

19

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 44/2011 (вон сила).pdf

20 Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, Службен весник бр. 53/2011 (вон сила).pdf

 

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE