Право на пресметување на стаж со зголемено траење

Печати

 

Правото како што гласи во националното законодавство

Правото на пресметување стаж со зголемено траење е регулирано со  Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија : „Стажот на осигурување се смета со зголемено траење кај осигурениците кои работат на особено тешки и по здравјето штетни места, како и на осигурениците кои работат  на работни места на кои по наполнувањето определени години живот не можат со успех да ја вршат својата професионална дејност. Степенот на зголемувањето на стажот на осигурување зависи од тежината на штетноста на работата, односно од природата на работата, така што работните места се распоредуваат во шест групи со тоа што секои 12 месеци ефективна работа се смета како 14, 15, 16, 17, односно 18 месеци стаж на осигурување“ (член 125).

Дополнителни прописи

Воведувањето  на  повеќестолбниот  пензиски  систем  во  Република  Македонија  донесе измени и во делот кој се однесува на пресметувањето стаж со зголемено траење. Специфичните законски решенија поврзани со вториот и со третиот пензиски столб не се обработени во овој прирачник.

Етички кодекси

Во етичките кодекси нема одредби кои експлицитно се однесуваат на ова право.

 

Колективен договор за здравствена дејност

1

Колективен договор за здравствена дејност во РМ, Службен Весник бр. 60/2006.pdf

2

Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр. 156-2007.pdf

3

Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр. 17-2009.pdf

4

Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр. 88-2009.pdf

5

Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр. 60-2010.pdf

6

Анекс за дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр. 33-2011.pdf

7

Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност, Службен весник бр.5-2013.pdf

8

Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, Службен весник бр. 158/2014.pdf

9

Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник бр. 172/2014.pdf

10

Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствена дејност на РМ, Службен весник бр. 118/2015.pdf

11

Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствена дејност на РМ, Службен весник бр. 03/2016.pdf

12

Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на РМ, Службен весник бр. 75/2016.pdf

13

Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник бр. 137/2016.pdf

14 Спогодба за дополнување на спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, Службен весник бр. 137/2016.pdf
15 Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник бр. 80/2018.pdf
16 Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, Службен весник бр. 179/2018.pdf
 17 Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник на бр. 31/2019.pdf
 18 Анекс за изменување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник на бр. 32/2019.pdf
19 Анекс за изменување на колективниот договор за здравствената дејност на РСМ, Службен весник бр. 196/2019.pdf
20 Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на РМ, Службен весник бр. 219/2019.pdf
21 Анекс за изменување на колективниот договор за здравствената дејност на РСМ, Службен весник бр. 1/2020.pdf
22 Анекс за изменување и дополнување на колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, Службен весник бр. 32/2020.pdf

 

Закон за пензиското и инвалидското осигурување

1 Закон за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник на РМ бр.98-2012.pdf
2 Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр.166-2012.pdf
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр.15-2013.pdf
4

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр.170-2013.pdf

5

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр.  43-2014.pdf

6

Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр.  44-2014.pdf

7

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 97-2014.pdf

8

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 113-2014.pdf

9

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 160/2014.pdf

10

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,  Службен весник бр. 188/2014.pdf

11

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 20/2015.pdf

12

Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 61/2015.pdf

13

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување 97/2015.pdf

14

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 129/2015.pdf

15

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 147/2015.pdf

16

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 154/2015.pdf

17

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 173/2015.pdf

 18

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 217/2015.pdf

 19

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 27/2016.pdf

20

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Службен весник бр. 120/2016.pdf

21
22
23
24
 25
 26
 27
 28

 

1 Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 80/1993 (вон сила).pdf
2 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 14/1995 (вон сила).pdf
3 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 128-1995 (вон сила).docx
4 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 229-1995 (вон сила).docx
5 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 178-1996 (вон сила).docx
6 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 71/1996 (вон сила).pdf
7 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 202-1996 (вон сила).docx
8 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 32/1997 (вон сила).pdf
9 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр.24/2000 (вон сила).pdf
10 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 98-2000 (вон сила).docx
11 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 96/2000 (вон сила).pdf
12 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 5/2001 (вон сила).pdf
13 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 50/2001 (вон сила).pdf
14 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 23-2001, 24-2001 и 48-2001 (вон сила).docx
15 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 85/2003 (вон сила).pdf
16 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 50/2004 (вон сила).pdf
17 Закон за дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 4/2005 (вон сила).pdf
18 Закон за дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 84/2005 (вон сила).pdf
19 Закон за измена на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 101/2005 (вон сила).pdf
20 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 70/2006 (вон сила).pdf
21 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 193-2005 (вон сила).docx
22 Oдлука на Уставен Суд, У. бр. 151-2006 (вон сила).docx
23 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 153/2007 (вон сила).pdf
24 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 25-2008 (вон сила).docx
25 Oдлука на Уставен Суд, У. бр. 266-2007 (вон сила).docx
26 Закон за дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 152/2008 (вон сила).pdf
27 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 161/2008 (вон сила).pdf
28 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 81/2009 (вон сила).pdf
29 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 156/2009 (вон сила).pdf
30 Закон за измена на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 83/2010 (вон сила).pdf
31 Одлука на Уставен Суд, У. бр. 83-2009 (вон сила).docx
32 Закон за измена на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 156/2010 (вон сила).pdf
33 Закон за дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 24/2011 (вон сила).pdf
34 Закон за измена и дополнување на Закон за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, Службен весник бр. 51/2011 (вон сила).pdf
© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE