Женско здравје и родова еднаквост

Печати

 

Глобална стратегија за здравјето на жените, децата и адолесцентите (2016-2030).pdf

Препораки на Светската здравствена заштита за антенаталната здравствена заштита.pdf

 

Истражување за здравјето на жените во Европа.pdf

Стратегија за здравјето и добро-состојбата на жените во европскиот регион на СЗО.pdf

Здравјето и добро-состојбата на жените во Европа.pdf

 

Сеопфатна контрола на карциномот на грлото на матката - Водич за основната пракса - Второ издание.pdf Зајакнување на жените - Соочување со предизвиците на користење на тутун во Европа.pdf Зајакнување на младите жени и адолесцентките: Брзо следење на крајот на епидемијата на СИДА во Африка.pdf

 

Повеќе дијалози на чинители за здравјето на жените и децата - Водич на заседавачите и олеснувачите.pdf Женските права се човекови права.pdf Препораки на СЗО за скрининг мамографија.pdf

 

Заедничка програма на УНФПА-УНИЦЕФ за мутилацијата на женските полови органи.pdf Забрзување на напредокот на MDG5.pdf Тематски фонд за здравјето на мајките - Годишен извештај 2013.pdf

 

Мајчински морталитет 1990-2013.pdf

 Превисока цена на чинење - Трошоците за семејствата и заедниците поврзани со мајчиниот морталитет.pdf

Државата во светот на акушерството 2014 - Универзален приказ - Право на жената на здравствена заштита.pdf

 

Зголемување на достапноста до материјални добра за спасување на живот за жени,деца и новороденчиња - Прирачник за застапување.pdf Препораки на СЗО за постнатална грижа за мајки и новороденчиња.pdf еЗдравство и иновации во здравјето на жената и децата - Основен преглед.pdf

 

Отчетност за преживувањето на мајките, новороденчињата и децата.pdf Водич на СЗО за скрининг и третман на преканцерозни промени за превенција на карцином на грло на матка.pdf Секоја жена, секое дете-Зајакнување на еднаквоста и достоинството преку здравјето.pdf

 

Европски извештај за пренаталното здравје - Здравјето и негата на бремените жени и бебињата во Европа во 2010.pdf Одбројување до 2015 - Градење на иднина за жените и децата.pdf Социјални и економски придобивки од можноста на жените да одлучат дали и кога да имаат деца.pdf

 

Сеопфатна превенција и контола на ракот на грлото на матката - Поздрава иднина за девојките и жените.pdf Превенција на рана бременост и превенција на морталитетот и морбидитетот поврзан со бременоста кај адолесцентите во државите во развој.pdf Национални, регионални и глобални трендови во преваленцата на неплодноста од 1990 година.pdf

 

Интегрирање на интервенциите за мајчинскиот морталитет и морбидитет со интервенциите за ХИВ.pdf Против нејзината волја - Принудна и присилна стерилизација на жените во светот.pdf По избор, не случајно - Планирање на семејството, човекови права и развој.pdf

 

Човековите права и родовата еднаквост во стратегиите од здравствениот сектор.pdf Женско здравје и човекови права - Мониторинг на имплементацијата на ЦЕДАВ.pdf Женските човекови права поврзани со услугите за здравствена заштита во контекст на ХИВ-СИДА.pdf

 

Приоритетни животоспасувачки лекови за жените и децата - 2012.pdf
© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE