Општи

Печати

 

1    2     3     4    5

 

Европски суд за човекови права - прашања и одговори за правници.pdf Мобилноста на здравствените професионалци во Европа која се менува.pdf

Напредок во однос на обезбедување на вода за пиење и диспозиција на отпадни води.pdf


Отворање на нови можности - Работа во зелен и здрав транспорт.pdf

Развивање на националните акциони планови за транспорт, здравје и животна средина - Чекор по чекор упатство за креаторите на политиките и планерите.pdf

Антимикробна резистентност - Глобален извештај од надзор.pdf

 

 
Смртност во светот 2013.pdf

Принципи и разгледувања на можноста за додавање на вакцина на националната програма за имунизација-од одлучување до имплементација и мониторинг.pdf

Водич за надминување на нееднаквостите во здравството.pdf


Идентификување на ризиците од изложување на хемикалии кои го нарушуваат ендокриниот систем.pdf Следење на дефекти при раѓањето- Прирачник за програмски менаџери.pdf Меѓународни политики за миграција-Целосен извештај.pdf


Профили на државите за исхрана, физичка активност и дебелина во 53 земји членки на Европскиот регион на СЗО.pdf Заштита на здравјето од климатските промени-Проценка на ранливоста и адаптацијата.pdf План за безбедност на водата-Теренски водич за унапредување на безбедноста на водата за пиење во малите заедници.pdf


Транзициона правда и економски, социјални и културни права.pdf Безбедност на вакцините, управување со комуникацијата-Водич за Министерствата за здравство и Институции за унапредување на здравството.pdf Екстремната сиромаштија е насилство-кршејќи ја тишината во потрага по мир.pdf


Систематски преглед на Центрите за акција во ургентни состојби во јавното здравје.pdf Лабораториска дијагноза.pdf Вклучување на здравствениот сектор во управување со хемикалиите на национално ниво-преглед на сегашната практика.pdf

 

Здравствените нееднаквости во ЕУ.pdf Основни меѓународни договори за човекови права.pdf Трансплантација и трансфузија.pdf


Превенција и контрола на незаразни болести во Европскиот Регион-извештај за напредокот.pdf Прирачник за граѓанските организации - Како да ги следиме препораките на Обединети Нации.pdf Управување за здравствена еднаквост.pdf


Универзална вистина - Нема здравје без работна сила.pdf Посредување за здравјето на Ромите во Романија.pdf Здравјето на прв поглед.pdf

 

1    2     3     4    5© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE