Општи

Печати

 

   2     3    4    5


Дискриминација која произлегува од полот и попреченоста.pdf Безбедност на пешаците во сообраќајот - Прирачник за безбедност на патиштата за донесувачите на одлуки и практичарите.pdf Ветувања кои треба да се одржат - Годишен извештај за 2012 година на UNFPA.pdf

 

Унапредување на човековите права во здравствената заштита - Преглед на законодавството во 7 земји во транзиција.pdf Преглед на капацитетот на јавното здравство во Европската Унија.pdf Безбедно отстранување и справување со неупотребените контацептивни средства.pdf

 

Криминализација на презервативите.pdf Настани за безбедноста на вакцините - управување на комуникацијата.pdf
Извештај за состојбата по однос на безбедноста на патиштата на
глобално ниво 2013.pdf

 

10 причини за декриминализација на сексуалната работа.pdf Европа 2020 - Европска стратегија за развој.pdf Закони и политики кои влијаат на сексуалната работа.pdf

 

Неплатената здравствена сметка - Како електраните кои работат
на јаглен не разболуваат.pdf
Алтернативен извештај за здравјето во светот.pdf Глобален извештај за хипертензијата.pdf

 

Елиминирање на разликите во здравствениот статус.pdf Повредите во Европската Унија.pdf
Научните сознанија во однос на
хемикалиите кои предизвикуваат ендокринолошки
нарушувања - 2012.pdf

 

Извештај на UNDP за човековиот развој, 2013.pdf Истражување на учеството на пациентот во намалувањето на безбедносните ризици поврзани со здравствената заштита.pdf Напредок во однос на водата за пиење и санитацијата.pdf

 

Проблемите со алкохолот во кривично - правниот систем - Можност за интервенција.pdf Управување со здравството во 21 век.pdf Превенција и контрола на незаразните болести во Здравствената мрежа на Југоисточна Европа - Анализа на меѓусекторската соработка.pdf

 

Европски факти и извештај за глобалниот статус на безбедноста на патиштата.pdf Право на здравје и Европската социјална повелба.pdf Технологија, системи за рано предупредување од појава на конфликти, јавно здравје и човекови права.pdf

 

Градење на Европски референтни мрежи во здравствената заштита.pdf Прирачник - Пет клучеви за побезбедна храна.pdf Стратегија на СЗО за истражувања во областа на здравството.pdf

 

   2     3    4    5


© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE