Хронични незаразни заболувања

Печати

 

„Време е да се делува“ - Извештај на независната комисија на Светската здравствена организација за незаразни заболувања.pdf

 

Поврзаноста помеѓу психосоцијалните ризик фактори и здравствените исходи на хроничните заболувања: преглед на доказите за карциномите и кардиоваскуларните заболувања.pdf

Акциски план за превенција и контрола на незаразните заболувања во Европскиот регион на Светската здравствена организација.pdf

Водич за рана дијагностика на карциномот.pdf

 

Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2011-2013.pdf Глобален извештај за состојбата на незаразни заболувања.pdf Глобален акциски план за превенција и контрола на незаразните заболувања 2013-2020.pdf

 

Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2010-2012.pdf Незаразни заболувања - профили на држави 2014.pdf Европски индекс за дијабет 2014.pdf

 

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE