Меѓународни линкови

Печати

 

ООН

Совет за човекови права - www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

Специјален известувач за правото секој да ужива највисок можен стандард на физичко и ментално здравје - www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

Комитет за човековите права - www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/

Комитет за економските, социјалните и културните права - www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/

Комитет за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените - www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/

Комитет за елиминирање на расната дискриминација - http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/

Комитет против тортура - www2.ohchr.org/english/bodies/cat/

Комитет за правата на детето - www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

Комитет за работниците- мигранти - www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/

Комитет за правата на лицата со попреченост - www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx

 

 

Совет на Европа

Комитет на министри - www.coe.int/t/cm/home_en.asp

Параламентарно Собрание - www.assembly.coe.int/defaultE.asp

Европски суд за човекови права - www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en

Комесар за човекови права - www.coe.int/t/commissioner/Default_en.asp

Европски комитет за социјални права - www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/index.htm

Советодаван комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинстваwww.coe.int/minorities

Комитет за превенирање на тортура или друг нечовечки или понижувачки третман или казнување - www.cpt.coe.int/en/default.htm

 

Европска Унија

Институции и тела на ЕУ - http://europa.eu/

Европскиот правобранител - www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Судот на ЕУ  - http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

Директорат на Европската комисија за здравје и потрошувачи - http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Извршна агенција за здравје и потрошувачи - http://ec.europa.eu/eahc/

© 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. © 2011 healthrights.mk. All Rights Reserved. ESE