Домашни линкови

Печати

 

Министерство за здравство - www.moh.gov.mk

Државен санитарен и здравствен инспекторат  -  www.zdravstvo.gov.mk

Фонд за здравствено осигурување на Македонија  - www.fzo.org.mk

Министерство за правда - www.pravda.gov.mk

Државен управен инспекторат - www.pravda.gov.mk

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен

 

Управен суд Скопје - www.usskopje.mk

Виш управен суд - www.vusskopje.mk

Судови во Република Македонија - www.pravda.gov.mk/sudovi.asp?lang=mak&id=sudovi

 

Уставен суд на РМ - www.constitutionalcourt.mk

Народен правобранител - www.ombudsman.mk

Комисија за заштита од дискриминација  - www.kzd.mk/mk