Меѓународни механизми за заштита на човековите права

Печати

 

Систем за заштита заснован на повелбата на ОН

1 Совет за човекови права.pdf
2 Универзален периодичен преглед.pdf
3 Специјални процедури на Советот на човекови права.pdf
4 Специјален известувач за право на секој да ужива во највисокиот достапен стандард на физичко и ментално здравје.pdf

 

Систем за заштита заснован на најзначајните меѓународни документи

1 Комитет за човекови права.pdf
2 Комитет за економски, социјални и културни права.pdf
3 Комитет за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените.pdf
4 Комитет за елиминација на расната дискриминација.pdf
5 Комитет против тортура.pdf
6 Комитет за правата на детето.pdf
7 Комитет за работници-мигранти.pdf
8 Комитет за правата на лицата со попреченост.pdf