Здравје за сите

Печати

 

Здравје за сите - Рамка на политиката за Европскиот регион на Светската здравствена организација - ревизија од  2005.pdf Здравје 21 - Здравје за сите во 21от век – Вовед.pdf Новата Европска здравствена политика – Здравје 2020: Визија, вредности, главни насоки и пристапи.pdf